فا

‫ ساختار مرکز ماهر

رییس مرکز ماهر


معاون مدیریت ارتباطات و عملیات

  • اداره پشتیبانی فنی
  • اداره طرح و توسعه خدمات ماهر
  • اداره هماهنگی گوهر ها و ارتباطات داخلی
  • اداره توسعه و مدیریت دانش افتا

معاون مدیریت رخداد

  • اداره هماهنگی و پاسخگویی به رخداد
  • اداره امداد و عملیات افتا
  • اداره تحلیل رخدادها و آسیب پذیری ها