فا

‫ اخبار

صفحات: 1 2 »
نتایج جستجو براساس برچسب: «گزارش هفتگی خدمات مرکز ماهر»
ایجاد‌کننده اطلاع‌رسانی‌ها

گزارشی از 254 مورد خدمت ارائه شده توسط مرکز ماهر در دو هفته اول فروردین ماه سال 1400 (1 الی 15 فروردین 1400) در گراف‌های زیر قابل مشاهده است. خدمات ارائه شده شامل فراوانی و نوع رخدادهای رسیدگی شده توسط مرکز، بخش‌های دریافت کننده این خدمات و نحوه مطلع شدن مرکز از این رخدادها است.

16 فروردین 1400 برچسب‌ها: اخبار, گزارش هفتگی خدمات مرکز ماهر
ایجاد‌کننده اطلاع‌رسانی‌ها

گزارشی از خدمات ارائه شده توسط مرکز ماهر در سال 1399 که شامل 6444 مورد خدمت است در گراف‌های زیر قابل مشاهده می‌باشد. خدمات ارائه شده شامل فراوانی و نوع رخدادهای رسیدگی شده توسط مرکز، بخش‌های دریافت کننده این خدمات و نحوه مطلع شدن مرکز از این رخدادها است.

20 اسفند 1399 برچسب‌ها: اخبار, گزارش هفتگی خدمات مرکز ماهر
ایجاد‌کننده اطلاع‌رسانی‌ها

گزارشی از 269 مورد خدمت ارائه شده توسط مرکز ماهر در هفته آخر بهمن و هفته اول اسفند (21 بهمن الی 5 اسفند ماه 1399) در گراف‌های زیر قابل مشاهده است. خدمات ارائه شده شامل فراوانی و نوع رخدادهای رسیدگی شده توسط مرکز، بخش‌های دریافت کننده این خدمات و نحوه مطلع شدن مرکز از این رخدادها است.

6 اسفند 1399 برچسب‌ها: اخبار, گزارش هفتگی خدمات مرکز ماهر
ایجاد‌کننده اطلاع‌رسانی‌ها

گزارشی از 258 مورد خدمت ارائه شده توسط مرکز ماهر در هفته دوم و سوم بهمن ماه (8 الی 21 بهمن ماه 1399) در گراف‌های زیر قابل مشاهده است. خدمات ارائه شده شامل فراوانی و نوع رخدادهای رسیدگی شده توسط مرکز، بخش‌های دریافت کننده این خدمات و نحوه مطلع شدن مرکز از این رخدادها است.

22 بهمن 1399 برچسب‌ها: اخبار, گزارش هفتگی خدمات مرکز ماهر
ایجاد‌کننده اطلاع‌رسانی‌ها

گزارشی از 332 مورد خدمت ارائه شده توسط مرکز ماهر در هفته چهارم آذر و هفته اول بهمن ماه (23 دی ماه الی 7 بهمن ماه 1399) در گراف‌های زیر قابل مشاهده است. خدمات ارائه شده شامل فراوانی و نوع رخدادهای رسیدگی شده توسط مرکز، بخش‌های دریافت کننده این خدمات و نحوه مطلع شدن مرکز از این رخدادها است.

ایجاد‌کننده اطلاع‌رسانی‌ها

گزارشی از 226 مورد خدمت ارائه شده توسط مرکز ماهر در هفته دوم و سوم آذر ماه (9 لغایت 23 دی ماه 1399)در گراف‌های زیر قابل مشاهده است. خدمات ارائه شده شامل فراوانی و نوع رخدادهای رسیدگی شده توسط مرکز، بخش‌های دریافت کننده این خدمات و نحوه مطلع شدن مرکز از این رخدادها است.

ایجاد‌کننده اطلاع‌رسانی‌ها

گزارشی از 257 مورد خدمت ارائه شده توسط مرکز ماهر در هفته چهارم آذر ماه و هفته اول دی ماه (25 آذرلغایت8 دی ماه 1399)در گراف‌های زیر قابل مشاهده است. خدمات ارائه شده شامل فراوانی و نوع رخدادهای رسیدگی شده توسط مرکز، بخش‌های دریافت کننده این خدمات و نحوه مطلع شدن مرکز از این رخدادها است.

ایجاد‌کننده اطلاع‌رسانی‌ها

گزارشی از 280 مورد خدمت ارائه شده توسط مرکز ماهر از جمله فراوانی و نوع رخدادهای رسیدگی شده ، بخش‌های دریافت کننده خدمات و نحوه مطلع شدن مرکز از این رخدادها در هفته دوم و سوم آذر ماه (11 لغایت 24 آذر ماه) در گراف‌های زیر قابل مشاهده است.

ایجاد‌کننده اطلاع‌رسانی‌ها

گزارشی از 128 مورد خدمت ارائه شده توسط مرکز ماهر از جمله فراوانی و نوع رخدادهای رسیدگی شده ، بخش‌های دریافت کننده خدمات و نحوه مطلع شدن مرکز از این رخدادها در هفته اول آذر ماه (3 لغایت 10 آذر ماه) در گراف‌های زیر قابل مشاهده است.

ایجاد‌کننده اطلاع‌رسانی‌ها

گزارشی از 176 مورد خدمت ارائه شده توسط مرکز ماهر از جمله فراوانی و نوع رخدادهای رسیدگی شده، بخش‌های دریافت کننده خدمات و نحوه مطلع شدن مرکز از این رخدادها در بازه زمانی 27 آبان ماه لغایت 3 آذر ماه سال جاری در گراف‌های زیر قابل مشاهده است.

صفحات: 1 2 »