فا

‫ اخبار

صفحات: «« « ... 2 3 4 5 6 ... » »»
نتایج جستجو براساس برچسب: «آزمایشگاه بدافزار ماهر»
گزارش سازمانها و شركت هاي ارسال كننده بدافزار در آذر ماه 89

شماره :IRCMRE201101031

مركز ماهر هر ماهه پس از جمع آوري داده‌ از شبكه هاني نت خود و بررسي آدرس هاي آلوده و بالطبع ليست سازمانها و شركتهاي داراي آلودگي به بدافزار، به منظور كاهش و رفع آلودگي در سطح كشوراقدامات لازم از قبيل مكاتبه و يا پيگيري تلفني را با سازمان­ها و يا شركت­هاي مذكور به انجام مي رساند.

قسمتي از آمار فعاليتها و يا خروجيهاي مركز ماهر در آذر ماه سال 89 :

ü تعداد آدرس هاي اينترنتي آلوده شناسايي شده: 664 آدرس اينترنتي (كه 408 آدرس متعلق به حوزه داخل كشور مي باشد)

ü اعلام آلودگي و درخواست اقدام به پاكسازي : 123 شركت و سازمان آلوده

ü تعداد بدافزارهاي شناسايي شده : 222گونه مختلف

Ø آلوده ترين وزارتخانه ها، سازمانها، شركتهاي خصوصي و غير خصوصي ارسال كننده بدافزار

v بر حسب تعداد آدرسهاي اينترنتي آلوده شناسايي شده متعلق به هر سازمان ويا شركت:

v بر حسب تعداد دفعات ارسال بدافزار از آدرسهاي اينترنتي متعلق به هر سازمان ويا شركت:

Ø آلوده ترين شركتهاي خصوصي ارسال كننده بدافزار

v بر حسب تعداد آدرسهاي اينترنتي آلوده شناسايي شده متعلق به هر شركت خصوصي :

v بر حسب تعداد دفعات ارسال بدافزار متعلق به هر شركت خصوصي:

23 مرداد 1393 برچسب‌ها: آزمایشگاه بدافزار ماهر
گزارش سازمانها و شركتهاي ارسال كننده بدافزار ارديبهشت ماه 90

شماره :IRCMRE201101037

آلوده ترين وزارتخانه ها، سازمانها، شركتهاي خصوصي و غير خصوصي ارسال كننده بدافزار


 • بر حسب تعداد آدرسهاي اينترنتي آلوده شناسايي شده متعلق به هر سازمان و يا شركت : • بر حسب تعداد دفعات ارسال بدافزار از آدرسهاي اينترنتي متعلق به هر سازمان ويا شركت :


آلوده ترين شركتهاي خصوصي ارسال كننده بدافزار

 • بر حسب تعداد آدرسهاي اينترنتي آلوده شناسايي شده متعلق به هر شركت خصوصي :

 • بر حسب تعداد دفعات ارسال بدافزار متعلق به هر شركت خصوصي:

23 مرداد 1393 برچسب‌ها: آزمایشگاه بدافزار ماهر
گزارش سازمانها و شركتهاي ارسال كننده بدافزار فروردين ماه 90

شماره :IRCMRE201101036

آلوده ترين وزارتخانه ها، سازمانها، شركتهاي خصوصي و غير خصوصي ارسال كننده بدافزار


 • بر حسب تعداد آدرسهاي اينترنتي آلوده شناسايي شده متعلق به هر سازمان و يا شركت :


 • بر حسب تعداد دفعات ارسال بدافزار از آدرسهاي اينترنتي متعلق به هر سازمان ويا شركت :

آلوده ترين شركتهاي خصوصي ارسال كننده بدافزار
 • بر حسب تعداد آدرسهاي اينترنتي آلوده شناسايي شده متعلق به هر شركت خصوصي :

 • بر حسب تعداد دفعات ارسال بدافزار متعلق به هر شركت خصوصي:

23 مرداد 1393 برچسب‌ها: آزمایشگاه بدافزار ماهر
گزارش سازمانها و شركت هاي ارسال كننده بدافزار در دي ماه 89

شماره :IRCMRE201101034

مركز ماهر هر ماهه پس از جمع آوري داده‌ از شبكه هاني نت خود و بررسي آدرس هاي آلوده و بالطبع ليست سازمانها و شركتهاي داراي آلودگي به بدافزار، به منظور كاهش و رفع آلودگي در سطح كشوراقدامات لازم از قبيل مكاتبه و يا پيگيري تلفني را با سازمان­ها و يا شركت­هاي مذكور به انجام مي رساند.
قسمتي از آمار فعاليتها و يا خروجيهاي مركز ماهر در دي ماه سال 89 :
· تعداد آدرس هاي اينترنتي آلوده شناسايي شده: 673 آدرس اينترنتي كه 391 آدرس متعلق به حوزه داخل كشور مي باشد
· اعلام آلودگي و درخواست اقدام به پاكسازي: 104 شركت و سازمان آلوده
· تعداد بدافزارهاي شناسايي شده: 174گونه مختلف
آلوده ترين وزارتخانه ها، سازمانها، شركتهاي خصوصي و غير خصوصي ارسال كننده بدافزار
· بر حسب تعداد آدرسهاي اينترنتي آلوده شناسايي شده متعلق به هر سازمان ويا شركت:

· بر حسب تعداد دفعات ارسال بدافزار از آدرسهاي اينترنتي متعلق به هر سازمان ويا شركت:

آلوده ترين شركتهاي خصوصي ارسال كننده بدافزار
· بر حسب تعداد آدرسهاي اينترنتي آلوده شناسايي شده متعلق به هر شركت خصوصي :
· بر حسب تعداد دفعات ارسال بدافزار متعلق به هر شركت خصوصي:

23 مرداد 1393 برچسب‌ها: آزمایشگاه بدافزار ماهر
گزارش سازمانها و شركت هاي ارسال كننده بدافزار در بهمن ماه 89

شماره :IRCMRE201101035

مركز ماهر هر ماهه پس از جمع آوري داده‌ از شبكه هاني نت خود و بررسي آدرس هاي آلوده و بالطبع ليست سازمانها و شركتهاي داراي آلودگي به بدافزار، به منظور كاهش و رفع آلودگي در سطح كشور اقدامات لازم از قبيل مكاتبه و يا پيگيري تلفني را با سازمان­ها و يا شركت­هاي مذكور به انجام مي رساند.
قسمتي از آمار فعاليتها و يا خروجيهاي مركز ماهر در بهمن ماه سال 89 :
 • تعداد آدرس هاي اينترنتي آلوده شناسايي شده : 781 آدرس اينترنتي(كه 336 آدرس متعلق به حوزه داخل كشور مي باشد)
 • اعلام آلودگي و درخواست اقدام به پاكسازي : 95 شركت و سازمان آلوده
 • تعداد بدافزارهاي شناسايي شده : 174 گونه مختلف
آلوده ترين وزارتخانه ها، سازمانها، شركتهاي خصوصي و غير خصوصي ارسال كننده بدافزار
 • بر حسب تعداد آدرسهاي اينترنتي آلوده شناسايي شده متعلق به هر سازمان و يا شركت :

 • بر حسب تعداد دفعات ارسال بدافزار از آدرسهاي اينترنتي متعلق به هر سازمان ويا شركت :
آلوده ترين شركتهاي خصوصي ارسال كننده بدافزار
 • بر حسب تعداد آدرسهاي اينترنتي آلوده شناسايي شده متعلق به هر شركت خصوصي :
بر حسب تعداد دفعات ارسال بدافزار متعلق به هر شركت خصوصي:

23 مرداد 1393 برچسب‌ها: آزمایشگاه بدافزار ماهر
گزارش سازمانها و شركت هاي ارسال كننده بدافزار در اسفند ماه 89

شماره :IRCMRE201101036

مركز ماهر هر ماهه پس از جمع آوري داده‌ از شبكه هاني نت خود و بررسي آدرس هاي آلوده و بالطبع ليست سازمانها و شركتهاي داراي آلودگي به بدافزار، به منظور كاهش و رفع آلودگي در سطح كشور اقدامات لازم از قبيل مكاتبه و يا پيگيري تلفني را با سازمان­ها و يا شركت­هاي مذكور به انجام مي رساند.

قسمتي از آمار فعاليتها و يا خروجيهاي مركز ماهر در اسفند ماه سال 89 :

 • تعداد آدرس هاي اينترنتي آلوده شناسايي شده : 714 آدرس اينترنتي(كه 301 آدرس متعلق به حوزه داخل كشور مي باشد)
 • اعلام آلودگي و درخواست اقدام به پاكسازي : 86 شركت و سازمان آلوده
 • تعداد بدافزارهاي شناسايي شده : 109 گونه مختلف

آلوده ترين وزارتخانه ها، سازمانها، شركتهاي خصوصي و غير خصوصي ارسال كننده بدافزار


 • بر حسب تعداد آدرسهاي اينترنتي آلوده شناسايي شده متعلق به هر سازمان و يا شركت :

 • بر حسب تعداد دفعات ارسال بدافزار از آدرسهاي اينترنتي متعلق به هر سازمان ويا شركت :

آلوده ترين شركتهاي خصوصي ارسال كننده بدافزار
 • بر حسب تعداد آدرسهاي اينترنتي آلوده شناسايي شده متعلق به هر شركت خصوصي :

 • بر حسب تعداد دفعات ارسال بدافزار متعلق به هر شركت خصوصي:

22 مرداد 1393 برچسب‌ها: آزمایشگاه بدافزار ماهر
گزارش سازمانها و شركتهاي ارسال كننده بدافزار خرداد ماه 90

شماره : IRCMRE201101038

آلوده ترين وزارتخانه ها، سازمانها، شركتهاي خصوصي و غير خصوصي ارسال كننده بدافزار


 • بر حسب تعداد آدرسهاي اينترنتي آلوده شناسايي شده متعلق به هر سازمان و يا شركت :
 • بر حسب تعداد دفعات ارسال بدافزار از آدرسهاي اينترنتي متعلق به هر سازمان ويا شركت :
آلوده ترين شركتهاي خصوصي ارسال كننده بدافزار

 • بر حسب تعداد آدرسهاي اينترنتي آلوده شناسايي شده متعلق به هر شركت خصوصي :

 • بر حسب تعداد دفعات ارسال بدافزار متعلق به هر شركت خصوصي:


22 مرداد 1393 برچسب‌ها: آزمایشگاه بدافزار ماهر
گزارش سازمانها و شركتهاي ارسال كننده بدافزار تير ماه 90

شماره :IRCMRE201101037

آلوده ترين وزارتخانه ها، سازمانها، شركتهاي خصوصي و غير خصوصي ارسال كننده بدافزار


 • بر حسب تعداد آدرسهاي اينترنتي آلوده شناسايي شده متعلق به هر سازمان و يا شركت : • بر حسب تعداد دفعات ارسال بدافزار از آدرسهاي اينترنتي متعلق به هر سازمان ويا شركت :

آلوده ترين شركتهاي خصوصي ارسال كننده بدافزار
 • بر حسب تعداد آدرسهاي اينترنتي آلوده شناسايي شده متعلق به هر شركت خصوصي :

 • بر حسب تعداد دفعات ارسال بدافزار متعلق به هر شركت خصوصي:
22 مرداد 1393 برچسب‌ها: آزمایشگاه بدافزار ماهر
صفحات: «« « ... 2 3 4 5 6 ... » »»