فا

‫ اخبار

صفحات: « 1 2 3 4 5 ... » »»
نتایج جستجو براساس برچسب: «آزمایشگاه بدافزار ماهر»
گزارش سازمانهاي آلوده به بدافزار در بهمن ماه 88

شماره :IRCMRE201004003

در زير مقايسه بين سازمانهاي آلوده به بدافزار بر اساس گستره آلودگي مشاهده مي گردد. اين مقايسه بر اساس تعداد IP آلوده در هر سازمان كه توسط HoneyPot مركز ماهر شناسايي گرديده، انجام شده است. ستون عمودي نشان دهنده تعداد IP يكتاي آلوده شناسايي شده از هر سازمان است.

23 مرداد 1393 برچسب‌ها: آزمایشگاه بدافزار ماهر
گزارش سازمانها و شركت هاي ارسال كننده بدافزار در فروردين ماه 89

شماره :IRCMRE201005005

مركز ماهر پس از جمع آوري داده‌هاي هاني پاتهاي خود اقدام به تجزيه و تحليل داده هاي گردآوري شده و تهيه آمار هاي قابل استخراج از اين اطلاعات نموده و هر ماهه با به دست آوردن ليست سازمانهاي آلوده به بدافزار و به منظور كاهش آلودگي در سطح كشور و درجهت رفع آلودگي اقدام به نامه نگاري با اين سازمانها و شركتها مي نمايد. در مقايسه نمودارها در ماههاي مختلف و مشاهده حذف بعضي از سازمانها و يا ماندگاري آنها در نمودار نماينگر سرعت عمل يك سازمان و يا شركت در رفع آلودگي مربوطه مي باشد. در ادامه چهار نمونه از نمودارهاي قابل ارائه مركز ماهر ارائه مي گردد. نمودار اول نشان دهنده ميزان آلودگي سازمانها ،شركتها و يا وزارتخانه ها بر اساس تعداد آدرسهاي آلوده در اين سازمانها مي باشد.به تعبيري ديگر اين نمودار گستره آلودگي در يك سازمان را به نمايش مي گذارد.


نمودار دوم نشان دهنده شركتها و يا سازمانهايي است كه بيشترين تعداد ارسال بدافزار را در فروردين ماه 89 داشته اند. به عبارتي ديگر اين سازمانها يا آلوده به بدافزارهايي گرديده اند كه در زماني كمتر نسبت به ساير بدافزارها اقدام به نشر آلودگي مي نمايند و يا در بازه زماني بيشتري اين بدافزار ها نسبت به ساير بدافزارها در سازمانهاي ديگر حيات و دوام داشته و به انتشار آلودگي ادامه داده و سازمانها اطلاعي از اين سيستم هاي آلوده نداشته اند.

در دو نمودار زير نيز شركتهاي خصوصي اشاره شده در نمودارهاي بالا به تصوير كشيده شده اند.


23 مرداد 1393 برچسب‌ها: آزمایشگاه بدافزار ماهر
گزارش سازمانها و شركت هاي ارسال كننده بدافزار در ارديبهشت ماه 89

شماره :IRCMRE201006009

مركز ماهر پس از جمع آوري داده‌هاي هاني پات­هاي خود اقدام به تجزيه و تحليل داده هاي گردآوري شده و تهيه آمار هاي قابل استخراج از اين اطلاعات نموده و هر ماهه با به دست آوردن ليست شركت­هاي آلوده به بدافزار و به منظور كاهش آلودگي در سطح كشور و درجهت رفع آلودگي، اقدام به نامه نگاري با اين سازمان­ها و شركت­ها مي­نمايد. در مقايسه نمودارها در ماه­هاي مختلف و مشاهده حذف بعضي از شركت­ها و يا ماندگاري آنها در نمودار، نمايان­گر سرعت عمل يك سازمان و يا شركت در رفع آلودگي مربوطه مي باشد. در ادامه چهار نمونه از نمودارهاي قابل ارائه مركز ماهر ارائه مي­گردد. نمودار اول نشان دهنده ميزان آلودگي سازمان­ها، شركت­ها و يا وزارتخانه ها بر اساس تعداد آدرس­هاي ارسال كننده بدافزار در اين سازمان­ها مي­باشد. به تعبيري ديگر، اين نمودار گستره آلودگي در يك سازمان را به نمايش مي­گذارد.

نمودار دوم نشان دهنده شركت­ها و يا سازمان­هايي است كه بيشترين تعداد ارسال بدافزار را در ارديبهشت ماه 89 داشته اند. به عبارتي ديگر اين سازمان­ها يا آلوده به بدافزارهايي گرديده اند كه در زماني كمتر نسبت به ساير بدافزارها اقدام به نشر آلودگي مي­نمايند، و يا در بازه زماني بيشتري اين بدافزارها نسبت به ساير بدافزارها در سازمان­هاي ديگر حيات و دوام داشته و به انتشار آلودگي ادامه داده و سازمان­ها اطلاعي از اين سيستم­هاي آلوده نداشته اند.

در دو نمودار زير نيز شركت­هاي خصوصي اشاره شده در نمودارهاي بالا به تصوير كشيده شده اند.


23 مرداد 1393 برچسب‌ها: آزمایشگاه بدافزار ماهر
گزارش سازمانها و شركت هاي ارسال كننده بدافزار در خردادماه 89

شماره :IRCMRE201007011

مركز ماهر پس از جمع آوري داده‌هاي هاني پات­هاي خود اقدام به تجزيه و تحليل داده هاي گردآوري شده و تهيه آمار هاي قابل استخراج از اين اطلاعات نموده و هر ماهه با به دست آوردن ليست شركت­هاي آلوده به بدافزار و به منظور كاهش آلودگي در سطح كشور و درجهت رفع آلودگي، اقدام به نامه نگاري با اين سازمان­ها و شركت­ها مي­نمايد. در مقايسه نمودارها در ماه­هاي مختلف و مشاهده حذف بعضي از شركت­ها و يا ماندگاري آنها در نمودار، نمايان­گر سرعت عمل يك سازمان و يا شركت در رفع آلودگي مربوطه مي باشد. در ادامه چهار نمونه از نمودارهاي قابل ارائه مركز ماهر ارائه مي­گردد. نمودار اول نشان دهنده ميزان آلودگي سازمان­ها، شركت­ها و يا وزارتخانه ها بر اساس تعداد آدرس­هاي ارسال كننده بدافزار در اين سازمان­ها مي­باشد. به تعبيري ديگر، اين نمودار گستره آلودگي در يك سازمان را به نمايش مي­گذارد.نمودار دوم نشان دهنده شركت­ها و يا سازمان­هايي است كه بيشترين تعداد ارسال بدافزار را در ارديبهشت ماه 89 داشته اند. به عبارتي ديگر اين سازمان­ها يا آلوده به بدافزارهايي گرديده اند كه در زماني كمتر نسبت به ساير بدافزارها اقدام به نشر آلودگي مي­نمايند، و يا در بازه زماني بيشتري اين بدافزارها نسبت به ساير بدافزارها در سازمان­هاي ديگر حيات و دوام داشته و به انتشار آلودگي ادامه داده و سازمان­ها اطلاعي از اين سيستم­هاي آلوده نداشته اند.در دو نمودار زير نيز شركت­هاي خصوصي اشاره شده در نمودارهاي بالا به تصوير كشيده شده اند.


23 مرداد 1393 برچسب‌ها: آزمایشگاه بدافزار ماهر
گزارش سازمانها و شركت هاي ارسال كننده بدافزار در تير ماه 89

شماره :IRCMRE201008014

مركز ماهر پس از جمع آوري داده‌هاي هاني پات­هاي خود اقدام به تجزيه و تحليل داده هاي گردآوري شده و تهيه آمار هاي قابل استخراج از اين اطلاعات نموده و هر ماهه با به دست آوردن ليست شركت­هاي آلوده به بدافزار و به منظور كاهش آلودگي در سطح كشور و درجهت رفع آلودگي، اقدام به مكاتبه با اين سازمان­ها و شركت­ها مي­نمايد. در مقايسه نمودارها در ماه­هاي مختلف و مشاهده حذف بعضي از شركت­ها و يا ماندگاري آنها در نمودار، نمايان­گر سرعت عمل يك سازمان و يا شركت در رفع آلودگي مربوطه مي باشد. در ادامه چهار نمونه از نمودارهاي قابل ارائه مركز ماهر ارائه مي­گردد. نمودار اول نشان دهنده ميزان آلودگي سازمان­ها، شركت­ها و يا وزارتخانه ها بر اساس تعداد آدرس­هاي ارسال كننده بدافزار در اين سازمان­ها مي­باشد. به تعبيري ديگر، اين نمودار گستره آلودگي در يك سازمان را به نمايش مي­گذارد.


نمودار دوم نشان دهنده شركت­ها و يا سازمان­هايي است كه بيشترين تعداد ارسال بدافزار را در تير ماه 89 داشته اند. به عبارتي ديگر اين سازمان­ها يا آلوده به بدافزارهايي گرديده اند كه در زماني كمتر نسبت به ساير بدافزارها اقدام به نشر آلودگي مي­نمايند، و يا در بازه زماني بيشتري اين بدافزارها نسبت به ساير بدافزارها در سازمان­هاي ديگر حيات و دوام داشته و به انتشار آلودگي ادامه داده و سازمان­ها اطلاعي از اين سيستم­هاي آلوده نداشته اند.


در دو نمودار زير نيز شركت­هاي خصوصي اشاره شده در نمودارهاي بالا به تصوير كشيده شده اند.
شركت هايي كه بيشترين تعداد ارسال بدافزار را در مرداد ماه 89 داشته اند.

23 مرداد 1393 برچسب‌ها: آزمایشگاه بدافزار ماهر
گزارش سازمانها و شركت هاي ارسال كننده بدافزار در مرداد ماه 89

شماره :IRCMRE201009016

مركز ماهر پس از جمع آوري داده‌هاي هاني پات­هاي خود اقدام به تجزيه و تحليل داده هاي گردآوري شده و تهيه آمار هاي قابل استخراج از اين اطلاعات نموده و هر ماهه با به دست آوردن ليست شركت­هاي آلوده به بدافزار و به منظور كاهش آلودگي در سطح كشور و درجهت رفع آلودگي، اقدام به مكاتبه با اين سازمان­ها و شركت­ها مي­نمايد. در مقايسه نمودارها در ماه­هاي مختلف و مشاهده حذف بعضي از شركت­ها و يا ماندگاري آنها در نمودار، نمايان­گر سرعت عمل يك سازمان و يا شركت در رفع آلودگي مربوطه مي باشد.

در ادامه چهار نمونه از نمودارهاي قابل ارائه مركز ماهر ارائه مي­گردد.

نمودار اول نشان دهنده ميزان آلودگي سازمان­ها، شركت­ها و يا وزارتخانه ها بر اساس تعداد آدرس­هاي ارسال كننده بدافزار در اين سازمان­ها مي­باشد. به تعبيري ديگر، اين نمودار گستره آلودگي در يك سازمان را به نمايش مي­گذارد.ساير موارد شامل وزارت جهاد كشاورزي و شركت پست جمهوري اسلامي ايران مي باشد.

نمودار دوم نشان دهنده شركتها و يا سازمانهايي است كه بيشترين تعداد ارسال بدافزار را در مرداد ماه 89 داشته اند. به عبارتي ديگر اين سازمانها يا آلوده به بدافزارهايي گرديده اند كه در زماني كمتر نسبت به ساير بدافزارها اقدام به نشر آلودگي مينمايند، و يا در بازه زماني بيشتري اين بدافزارها نسبت به ساير بدافزارها در سازمان­هاي ديگر حيات و دوام داشته و به انتشار آلودگي ادامه داده و سازمان­ها اطلاعي از اين سيستم­هاي آلوده نداشته اند.


ساير موارد شامل سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، شركت پست جمهوري اسلامي ايران، وزارت نفت و وزارت راه و ترابري مي باشد.

در دو نمودار زير نيز شركت­هاي خصوصي اشاره شده در نمودارهاي بالا به تصوير كشيده شده اند.شركت هايي كه بيشترين تعداد ارسال بدافزار را در مرداد ماه 89 داشته اند.23 مرداد 1393 برچسب‌ها: آزمایشگاه بدافزار ماهر
گزارش سازمانها و شركت هاي ارسال كننده بدافزار در شهريور ماه 89

شماره :IRCMRE201010020

مركز ماهر پس از جمع آوري داده‌هاي هاني پات­هاي خود اقدام به تجزيه و تحليل داده هاي گردآوري شده و تهيه آمار هاي قابل استخراج از اين اطلاعات نموده و هر ماهه با به دست آوردن ليست شركت­هاي آلوده به بدافزار و به منظور كاهش آلودگي در سطح كشور و درجهت رفع آلودگي، اقدام به مكاتبه با اين سازمان­ها و شركت­ها مي­نمايد. در مقايسه نمودارها در ماه­هاي مختلف و مشاهده حذف بعضي از شركت­ها و يا ماندگاري آنها در نمودار، نمايان­گر سرعت عمل يك سازمان و يا شركت در رفع آلودگي مربوطه مي باشد. در ادامه چهار نمونه از نمودارهاي قابل ارائه مركز ماهر ارائه مي­گردد.
نمودار اول نشان دهنده ميزان آلودگي سازمان­ها، شركت­ها و يا وزارتخانه ها بر اساس تعداد آدرس­هاي ارسال كننده
بدافزار در اين سازمان­ها مي­باشد. به تعبيري ديگر، اين نمودار گستره آلودگي در يك سازمان را به نمايش مي­گذارد.

نمودار دوم نشان دهنده شركتها و يا سازمانهايي است كه بيشترين تعداد ارسال بدافزار را در شهريور ماه 1389 داشته اند. به عبارتي ديگر اين سازمانها يا آلوده به بدافزارهايي گرديده اند كه در زماني كمتر نسبت به ساير بدافزارها اقدام به نشر آلودگي مينمايند، و يا در بازه زماني بيشتري اين بدافزارها نسبت به ساير بدافزارها در سازمان­هاي ديگر حيات و دوام داشته و به انتشار آلودگي ادامه داده و سازمان­ها اطلاعي از اين سيستم­هاي آلوده نداشته اند.

در دو نمودار زير نيز شركت­هاي خصوصي اشاره شده در نمودارهاي بالا به تصوير كشيده شده اند.
شركت هايي كه بيشترين تعداد آدرس­هاي ارسال كننده بدافزار را در شهريور ماه 1389 داشته اند .

23 مرداد 1393 برچسب‌ها: آزمایشگاه بدافزار ماهر
گزارش سازمان هاي آلوده به بدافزار در شش ماه اول 89

شماره :IRCMRE201010021

مركز ماهر پس از جمع آوري داده ‌از شبكه هاني نت خود اقدام به تجزيه و تحليل داده هاي گردآوري شده و تهيه آمارهاي قابل استخراج از اين اطلاعات نموده است. هر ماهه با به دست آمدن آدرس هاي آلوده و بالطبع ليست سازمانها و شركتهاي داراي آلودگي به بدافزار احراز شده و به منظور كاهش و رفع آلودگي در سطح كشور پس از بررسي سوابق آلودگي ، اقدامات لازم ازقبيل مكاتبه ويا پيگيري تلفني را با سازمان­ها و يا شركت­هاي مذكور به انجام مي رساند. اين مركز تا اين تاريخ آمار قابل ملاحظه ايي از نظر پاكسازي آدرسهاي آلوده شناسايي شده و گزارش شده توسط شبكه هاني نت در كشور را دارد. در ذيل به قسمتي از آمار فعاليتها و يا خروجيهاي مركز در شش ماهه نخست سال 89 اشاره مي گردد:
تعداد آدرس هاي آلوده شناسايي شده: 8000 آدرس
تعداد مكاتبات انجام شده در خصوص رفع آلودگي : 110 مكاتبه
تعداد بدافزارهاي شناسايي شده : 1758 نوع مختلف
تعداد پاسخگويي هاي تلفني صورت گرفته : 150 مورد
نرخ پاكسازي آدرس هاي آلوده مكاتبه شده
نمودار زير بيانگر نرخ كاهش آدرس هاي آلوده پس از مكاتبات و پيگيري هاي صورت گرفته از سوي مركز ماهر مي باشد.


نمودار وزارتخانه ها، سازمانها ،نهادها و شركتهاي خصوصي آلوده به بدافزار

نمودارهاي زير بيانگر ميزان آلودگي وزارتخانه ها و يا شركتها به بدافزارها مختلف در شش ماهه نخست سال89 مي باشد.لازم به ذكر است نوع بدافزار مربوطه توسط مركز ماهر شناسايي شده و در مكاتبات مربوطه به وزارتخانه ها و يا سازمانها اعلام مي گردد. اطلاعات داده شده بر اساس تعداد آدرس آلوده و يا تعداد دفعات ارسال آلودگي از سوي منبع آلودگي تنظيم گرديده است.

آلوده ترين سازمان هاي ارسال كننده بدافزار بر اساس تعداد آدرس هاي ارسال كننده

آلوده ترين سازمانهاي ارسال كننده بدافزار بر اساس دفعات ارسال

آلوده ترين شركت هاي خصوصي ارسال كننده بدافزار بر اساس تعداد آدرس هاي ارسال كننده


آلوده ترين شركت هاي خصوصي ارسال كننده بدافزار بر اساس تعداد دفعات ارسال بدافزار

23 مرداد 1393 برچسب‌ها: آزمایشگاه بدافزار ماهر
گزارش سازمانها و شركت هاي ارسال كننده بدافزار در مهر ماه 89

شماره :IRCMRE201011026

مركز ماهر هر ماهه پس از جمع آوري داده‌ از شبكه هاني نت خود و بررسي آدرس هاي آلوده و بالطبع ليست سازمانها و شركتهاي داراي آلودگي به بدافزار، به منظور كاهش و رفع آلودگي در سطح كشور اقدامات لازم از قبيل مكاتبه و يا پيگيري تلفني را با سازمان­ها و يا شركت­هاي مذكور به انجام مي رساند. قسمتي از آمار فعاليتها و يا خروجيهاي مركز ماهر در مهر ماه سال 89
- تعداد آدرس هاي اينترنتي آلوده شناسايي شده : 404 آدرساينترنتي(كه 252 آدرس متعلق به حوزه داخل كشور مي باشد)
- اعلام آلودگي و درخواست اقدام به پاكسازي : 95 شركت و سازمان آلوده
- تعداد بدافزارهاي شناسايي شده : 66 گونه مختلف
- تعداد پاسخگويي هاي تلفني صورت گرفته : 25مورد
آلوده ترين وزارتخانه ها، سازمانها، شركتهاي خصوصي و غير خصوصي ارسال كننده بدافزار
بر حسب تعداد آدرسهاي اينترنتي آلوده شناسايي شده متعلق به هر سازمان و يا شركت:

بر حسب تعداد دفعات ارسال بدافزار از آدرسهاي اينترنتي متعلق به هر سازمان ويا شركت :

آلوده ترين شركتهاي خصوصي ارسال كننده بدافزار
بر حسب تعداد آدرسهاي اينترنتي آلوده شناسايي شده متعلق به هر شركت خصوصي :

بر حسب تعداد دفعات ارسال بدافزار متعلق به هر شركت خصوصي:

23 مرداد 1393 برچسب‌ها: آزمایشگاه بدافزار ماهر
گزارش سازمانها و شركت هاي ارسال كننده بدافزار در آبان ماه 89

شماره :IRCMRE201012028

مركز ماهر هر ماهه پس از جمع آوري داده‌ از شبكه هاني نت خود و بررسي آدرس هاي آلوده و بالطبع ليست سازمانها و شركتهاي داراي آلودگي به بدافزار، به منظور كاهش و رفع آلودگي در سطح كشور اقدامات لازم از قبيل مكاتبه و يا پيگيري تلفني را با سازمان­ها و يا شركت­هاي مذكور به انجام مي رساند.
قسمتي از آمار فعاليتها و يا خروجيهاي مركز ماهر در آبان ماه سال 89 :
- تعداد آدرس هاي اينترنتي آلوده شناسايي شده : 508 آدرساينترنتي(كه 294 آدرس متعلق به حوزه داخل كشور مي باشد)
- اعلام آلودگي و درخواست اقدام به پاكسازي : 90 شركت و سازمان آلوده
- تعداد بدافزارهاي شناسايي شده : 138 گونه مختلف
آلوده ترين وزارتخانه ها، سازمانها، شركتهاي خصوصي و غير خصوصي ارسال كننده بدافزار
بر حسب تعداد آدرسهاي اينترنتي آلوده شناسايي شده متعلق به هر سازمان ويا شركت:

بر حسب تعداد دفعات ارسال بدافزار از آدرسهاي اينترنتي متعلق به هر سازمان ويا شركت :

آلوده ترين شركتهاي خصوصي ارسال كننده بدافزار
بر حسب تعداد آدرسهاي اينترنتي آلوده شناسايي شده متعلق به هر شركت خصوصي :

بر حسب تعداد دفعات ارسال بدافزار متعلق به هر شركت خصوصي:

23 مرداد 1393 برچسب‌ها: آزمایشگاه بدافزار ماهر
صفحات: « 1 2 3 4 5 ... » »»