فا

‫ اخبار

صفحات: « 1 2 3 4 5 ... » »»
نتایج جستجو براساس برچسب: «آزمایشگاه بدافزار ماهر»
گزارش مقايسه آنتي ويروسها در آبان ماه 89

IRCMRE201012029

مركز ماهر با استفاده از شبكه هاني نت خود اقدام به جمع آوري بدافزارهاي آسيب رسان به صورت مستمر مي‌نمايد، سپس با استفاده از معروفترين آنتي ويروسهاي موجود كه در نمودار زير نام آنها ذكر گرديده ،گونه اين بدافزارها شناسايي مي‌گردد. مركز به صورت ماهانه گزارشي مقايسه ايي مبني بر توانمندي اين آنتي ويروس ها در شناسايي بدافزارهاي موجود را گزارش مي نمايد. نمودار زير نمونه ايي از گزارش آبان ماه اين مركز مي‌باشد.
در نمودار فوق، رنگ سبز نشان دهنده بدافزارهاي كاملا شناسايي شده و موجود در پايگاه داده آنتي ويروسها (FULLY DETECTED) بوده و رنگ قرمز (FALSE/POSITIVE ) نشان دهنده ميزان درصدي است كه معمولا از روش هايي مبتني بر ويژگي هاي عمومي بدافزار و يا از روش هايي مبتني بر شناسايي برنامه هاي مشكوك (HEURISTICS TECHNOLOGY) استفاده مي شود، اين روش از آنجا كه بر اساس الگوي مبتني بر امضاء نمي باشد ، ممكن است از دقت كافي برخوردار نبوده و داراي اشتباه باشد.
ذكر اين نكته ضروري مي باشد كه پايگاه داده بدافزارهاي مورد تحليل و بررسي قرار گرفته حاصل بدافزارهاي گردآوري شده از شبكه هاني نت كشور بوده و تعداد آن در حال حاضر بيش از 4000 گونه بدافزار مي باشد كه پس از دريافت در شبكه هاني نت كشور به صورت روزانه براي شركت مهران رايانه(آنتي ويروس ايمن) ارسال مي گردد.
23 مرداد 1393 برچسب‌ها: آزمایشگاه بدافزار ماهر
گزارش مقايسه آنتي ويروسها در آذرماه 89

IRCMRE201101032

مركز ماهر با استفاده از شبكه هاني نت خود اقدام به جمع آوري بدافزارهاي آسيب رسان به صورت مستمر مي‌نمايد، سپس با استفاده از معروفترين آنتي ويروسهاي موجودكه در نمودار زير نام آنها ذكر گرديده، گونه اين بدافزارها شناسايي مي‌گردد. مركزبه صورت ماهانه گزارشي مقايسه اي مبني بر توانمندي اين آنتي ويروس ها در شناسايي بدافزارهاي موجود را گزارش مي نمايد. نمودار زير نمونه ايي از گزارش آذرماه اين مركز است.
در نمودار فوق،رنگ سبزنشان دهنده بدافزارهاي كاملا شناسايي شده و موجود در پايگاه داده آنتي ويروسها (FULLY DETECTED) بوده و رنگ قرمز(FALSE/POSITIVE ) نشان دهنده ميزان درصدي است كه معمولاً از روش هايي مبتني بر ويژگيهاي عمومي بدافزار و يا از روش هايي مبتني بر شناسايي برنامه هاي مشكوك (HEURISTICS TECHNOLOGY) استفاده مي شود، اين روش از آنجا كه بر اساس الگوي مبتني بر امضاء نيست، ممكن است از دقت كافي برخوردار نبوده و داراي اشتباه باشد.
ذكر اين نكته ضروري است كه پايگاه داده بدافزارهاي مورد تحليل و بررسي قرار گرفته حاصل بدافزارهاي گردآوري شده از شبكه هاني نت كشور بوده و تعداد آن در حال حاضر بيش از 4000 گونه بدافزار مي باشد كه پس از دريافت در شبكه هاني نت كشور به صورت روزانه براي شركت مهران رايانه(آنتي ويروس ايمن) ارسال مي گردد.
23 مرداد 1393 برچسب‌ها: آزمایشگاه بدافزار ماهر
گزارش مقايسه آنتي ويروسها در ديماه 89

IRCMRE201101035

مركز ماهر با استفاده از شبكه هاني نت خود اقدام به جمع آوري بدافزارهاي آسيب رسان به صورت مستمر مي‌نمايد، سپس با استفاده از معروفترين آنتي ويروسهاي موجود كه در نمودار زير نام آنها ذكر گرديده ،گونه اين بدافزارها شناسايي مي‌گردد. مركز به صورت ماهانه گزارشي مقايسه اي مبني بر توانمندي اين آنتي ويروس ها در شناسايي بدافزارهاي موجود را گزارش مي نمايد. نمودار زير گزارش ديماه اين مركز مي‌باشد.
در نمودار فوق، رنگ سبز نشان دهنده بدافزارهاي كاملا شناسايي شده و موجود در پايگاه داده آنتي ويروسها (FULLY DETECTED) بوده و رنگ قرمز(FALSE/POSITIVE ) نشان دهنده ميزان درصدي است كه معمولا ازروش هايي مبتني بر ويژگيهاي عمومي بدافزار و يا از روش هايي مبتني بر شناسايي برنامه هاي مشكوك (HEURISTICS TECHNOLOGY) استفاده مي شود، اين روش از آنجا كه بر اساس الگوي مبتني بر امضاء نيست، ممكن است از دقت كافي برخوردار نبوده و داراي اشتباه باشد.
23 مرداد 1393 برچسب‌ها: آزمایشگاه بدافزار ماهر
گزارش مقايسه آنتي ويروسها در بهمن ماه 89

IRCMRE201101036

مركز ماهر با استفاده از شبكه هاني نت خود اقدام به جمع آوري بدافزارهاي آسيب رسان به صورت مستمر مي‌نمايد، سپس با استفاده از معروفترين آنتي ويروسهاي موجود كه در نمودار زير نام آنها ذكر گرديده ،گونه اين بدافزارها شناسايي مي‌گردد. مركز به صورت ماهانه گزارشي مقايسه ايي مبني بر توانمندي اين آنتي ويروس ها در شناسايي بدافزارهاي موجود را گزارش مي نمايد. نمودار زير نمونه ايي از گزارش بهمن ماه اين مركز مي‌باشد.

در نمودار فوق، رنگ سبز نشان دهنده بدافزارهاي كاملا شناسايي شده و موجود در پايگاه داده آنتي ويروسها (FULLY DETECTED) بوده و رنگ قرمز (FALSE/POSITIVE ) نشان دهنده ميزان درصدي است كه معمولا از روش هايي مبتني بر ويژگي هاي عمومي بدافزار و يا از روش هايي مبتني بر شناسايي برنامه هاي مشكوك (HEURISTICS TECHNOLOGY) استفاده مي شود، اين روش از آنجا كه بر اساس الگوي مبتني بر امضاء نمي باشد ، ممكن است از دقت كافي برخوردار نبوده و داراي اشتباه باشد.

23 مرداد 1393 برچسب‌ها: آزمایشگاه بدافزار ماهر
گزارش مقايسه آنتي ويروسها در اسفند ماه 89

IRCMRE201101037

مركز ماهر با استفاده از شبكه هاني نت خود و ساير منابع موجود، اقدام به جمع آوري بدافزارهاي آسيب رسان به صورت مستمر مي‌نمايد، سپس با استفاده از معروفترين آنتي ويروسهاي موجود كه در نمودار زير نام آنها ذكر گرديده ،گونه اين بدافزارها شناسايي مي‌گردد. مركز به صورت ماهانه گزارشي مقايسه ايي مبني بر توانمندي اين آنتي ويروس ها در شناسايي بدافزارهاي موجود را گزارش مي نمايد. نمودار زير نمونه ايي از گزارش اسفند ماه اين مركز مي‌باشد.

در نمودار فوق، رنگ سبز نشان دهنده بدافزارهاي كاملا شناسايي شده و موجود در پايگاه داده آنتي ويروسها (FULLY DETECTED) بوده و رنگ قرمز (FALSE/POSITIVE ) نشان دهنده ميزان درصدي است كه معمولا از روش هايي مبتني بر ويژگي هاي عمومي بدافزار و يا از روش هايي مبتني بر شناسايي برنامه هاي مشكوك (HEURISTICS TECHNOLOGY) استفاده مي شود، اين روش از آنجا كه بر اساس الگوي مبتني بر امضاء نمي باشد ، ممكن است از دقت كافي برخوردار نبوده و داراي اشتباه باشد.

23 مرداد 1393 برچسب‌ها: آزمایشگاه بدافزار ماهر
صفحات: « 1 2 3 4 5 ... » »»