فا

‫ اخبار

صفحات: 1 2 3 4 5 ... » »»
نتایج جستجو براساس برچسب: «آزمایشگاه بدافزار ماهر»
گزارش مقايسه آنتي ويروسها در بهمن ماه 88

IRCMRE201003001

آزمايشگاه بدافزار مركز ماهر اقدام به مقايسه آنتي ويروسهاي مختلف كرده است. اين مقايسه كه در بهمن ماه انجام شده است با استفاده از 1600 بدافزار جمع آوري شده توسط شركت فناري اطلاعات ايران و مركز ماهر صورت پذيرفته و عملكرد شش آنتي ويروس Symantec،McAfee، Kaspersky، F Port، Nod 32 و ايمن در هنگام مواجه شدن با اين بدافزارها و تعداد بدافزار شناسايي شده مورد بررسي قرار گرفته است. چارت زير نشان دهنده نتيجه اين آزمايش است.

23 مرداد 1393 برچسب‌ها: آزمایشگاه بدافزار ماهر
گزارش مقايسه آنتي ويروسها در اسفند ماه 88

IRCMRE201004002

آزمايشگاه بدافزار مركز ماهر اقدام به مقايسه آنتي ويروسهاي مختلف كرده است. اين مقايسه كه در اسفند ماه انجام شده است با استفاده از 1600 بدافزار جمع آوري شده توسط شركت فناري اطلاعات ايران و مركز ماهر صورت پذيرفته و عملكرد شش آنتي ويروس Symantec،McAfee، Kaspersky، F Port، Nod 32 و ايمن در هنگام مواجه شدن با اين بدافزارها و تعداد بدافزار شناسايي شده مورد بررسي قرار گرفته است. چارت زير نشان دهنده نتيجه اين آزمايش است.

23 مرداد 1393 برچسب‌ها: آزمایشگاه بدافزار ماهر
گزارش مقايسه آنتي ويروسها در فروردين ماه 89

IRCMRE201004004

مركز ماهر با با استفاده از شبكه هاني پات خود اقدام به جمع آوري بدافزارهاي آسيب رسان به صورت مستمر نموده و يا استفاده از آنتي ويروسهاي مختلف اين بدافزارها را شناسايي مي نمايد.اين فعاليت در سايت ماهر در بازه زماني ماهانه به روز ميگردد. گاهي در مقايسه نمودار يك ماه با ماه ديگر تفاوت فاحشي مشاهده و رتبه بندي آنتي ويروسها تغيير مي نمايد. به عنوان مثال با مقايسه نتيجه خروجي آزمايشگاه ماهر در اسفند ماه 88 با نتيجه اين خروجي در فروردين ماه 89 ملاحظه مي گردد كه آنتي ويروسها داراي خروجي هاي متفاوتي مي باشند. مهمترين دليل اين اختلاف سرعت به روز شدن آنتي ويروسها در شناسايي بدافزارهاي ناشناس و جديد مي باشد.به عنوان نمونه در مقايسه دو آنتي ويروس Kaspersky و Nod32 ،تغيير از 88 درصد به 98 درصدي (بهبود 10 درصدي) در Nod32و تغيير 96 درصدي به 99 درصدي (بهبود 3 درصدي )در Kaspersky مشاهده مي گردد. در خصوص آنتي ويروس ايمن نيز بهبود 7 درصدي در مقايسه اين دو گزارش قابل مشاهده است.

23 مرداد 1393 برچسب‌ها: آزمایشگاه بدافزار ماهر
گزارش مقايسه آنتي ويروسها در ارديبهشت ماه 89

IRCMRE201004007

مركز ماهر با با استفاده از شبكه هاني پات خود اقدام به جمع آوري بدافزارهاي آسيب رسان به صورت مستمر نموده و يا استفاده از آنتي ويروسهاي مختلف اين بدافزارها را شناسايي مي نمايد.اين فعاليت در سايت ماهر در بازه زماني ماهانه به روز ميگردد. گاهي در مقايسه نمودار يك ماه با ماه ديگر تفاوت فاحشي مشاهده و رتبه بندي آنتي ويروسها تغيير مي نمايد.

23 مرداد 1393 برچسب‌ها: آزمایشگاه بدافزار ماهر
گزارش مقايسه آنتي ويروسها در خردادماه 89

IRCMRE201007010

مركز ماهر با با استفاده از شبكه هاني پات خود اقدام به جمع آوري بدافزارهاي آسيب رسان به صورت مستمر نموده و يا استفاده از آنتي ويروسهاي مختلف اين بدافزارها را شناسايي مي نمايد.اين فعاليت در سايت ماهر در بازه زماني ماهانه به روز ميگردد. گاهي در مقايسه نمودار يك ماه با ماه ديگر تفاوت فاحشي مشاهده و رتبه بندي آنتي ويروسها تغيير مي نمايد.

23 مرداد 1393 برچسب‌ها: آزمایشگاه بدافزار ماهر
گزارش مقايسه آنتي ويروسها در تيرماه 89

IRCMRE201008015

مركز ماهر با با استفاده از شبكه هاني پات خود اقدام به جمع آوري بدافزارهاي آسيب رسان به صورت مستمر نموده و يا استفاده از آنتي ويروسهاي مختلف اين بدافزارها را شناسايي مي نمايد.اين فعاليت در سايت ماهر در بازه زماني ماهانه به روز ميگردد. گاهي در مقايسه نمودار يك ماه با ماه ديگر تفاوت فاحشي مشاهده و رتبه بندي آنتي ويروسها تغيير مي نمايد.

23 مرداد 1393 برچسب‌ها: آزمایشگاه بدافزار ماهر
گزارش مقايسه آنتي ويروسها در مرداد ماه 89

IRCMRE201009017

مركز ماهر با استفاده از شبكه هاني پات خود اقدام به جمع آوري بدافزارهاي آسيب رسان به صورت مستمر نموده و يا استفاده از آنتي ويروسهاي مختلف اين بدافزارها را شناسايي مي نمايد.اين فعاليت در سايت ماهر در بازه زماني ماهانه به روز ميگردد. گاهي در مقايسه نمودار يك ماه با ماه ديگر تفاوت فاحشي مشاهده و رتبه بندي آنتي ويروسها تغيير مي نمايد.


نمودار فوق نشان دهنده توانمندي هر آنتي ويروس در شناسايي بدافزارها درمرداد ماه 1389 مي باشد. تعداد 3750 بدافزار در حال حاضر در پايگاه داده مركز ماهرگردآوري گرديده كه مبناي مقايسه آنتي ويروسهاي مذكور اين پايگاه داده مي باشد. لازم به ذكر است بدافزارهاي جديد به صورت روزانه براي شركت مهران رايانه دارنده آنتي ويروس ايمن جهت شناسايي وپاكسازي ارسال مي گردد .

در نمودار فوق ،رنگ سبزنشان دهنده بدافزارهاي كاملا شناسايي شده و موجود در پايگاه داده آنتي ويروسها (FULLY DETECTED) بوده و رنگ قرمز (FALSE/POSITIVE ) نشان دهنده ميزان درصدي است كه معمولا ازروش هايي مبتني بر ويژگي هاي عمومي بدافزار و يا از روش هايي مبتني بر شناسايي برنامه ها ي مشكوك (HEURISTICS TECHNOLOGY) استفاده مي شود، اين روش از آنجا كه بر اساس الگوي مبتني بر امضاء نمي باشد ، ممكن است از دقت كافي برخوردار نبوده و داراي اشتباه باشد.

23 مرداد 1393 برچسب‌ها: آزمایشگاه بدافزار ماهر
گزارش مقايسه آنتي ويروسها در شهريور ماه 89

IRCMRE201010021

مركز ماهر با استفاده از شبكه هاني نت خود اقدام به جمع آوري بدافزارهاي آسيب رسان به صورت مستمر نموده و يا استفاده از آنتي ويروسهاي مختلف اين بدافزارها را شناسايي مي نمايد. اين فعاليت در سايت ماهر در بازه زماني ماهانه به روز ميگردد. گاهي در مقايسه نمودار يك ماه با ماه ديگر تفاوت فاحشي مشاهده و رتبه بندي آنتي ويروسها تغيير مي نمايد.

نمودار فوق نشان دهنده توانمندي هر آنتي ويروس در شناسايي بدافزارها در شهريور ماه 1389مي باشد. تعداد 3850 بدافزار در حال حاضر در پايگاه داده مركز ماهر گردآوري گرديده كه مبناي مقايسه آنتي ويروسهاي مذكور اين پايگاه داده مي باشد. لازم به ذكر است بدافزارهاي جديد به صورت روزانه براي شركت مهران رايانه دارنده آنتي ويروس ايمن جهت شناسايي و پاكسازي ارسال مي گردد .

در نمودار فوق، رنگ سبز نشان دهنده بدافزارهاي كاملا شناسايي شده و موجود در پايگاه داده آنتي ويروسها (FULLY DETECTED) بوده و رنگ قرمز (FALSE/POSITIVE ) نشان دهنده ميزان درصدي است كه معمولا از روش هايي مبتني بر ويژگي هاي عمومي بدافزار و يا از روش هايي مبتني بر شناسايي برنامه ها ي مشكوك (HEURISTICS TECHNOLOGY) استفاده مي شود، اين روش از آنجا كه بر اساس الگوي مبتني بر امضاء نمي باشد ، ممكن است از دقت كافي برخوردار نبوده و داراي اشتباه باشد.

23 مرداد 1393 برچسب‌ها: آزمایشگاه بدافزار ماهر
گزارش مقايسه آنتي ويروس ها در شش ماهه اول 89

RCMRE201011023

نمودار زير نشان دهنده توانمندي هر آنتي ويروس در شناسايي بدافزارها در نيمه اول سال 1389مي باشد.

در نمودار فوق، رنگ آبي نشان دهنده بدافزارهاي كاملا شناسايي شده و موجود در پايگاه داده آنتي ويروسها (FULLY DETECTED) بوده و رنگ قرمز (FALSE/POSITIVE ) نشان دهنده ميزان درصدي است كه معمولا از روش هايي مبتني بر ويژگي هاي عمومي بدافزار و يا از روش هايي مبتني بر شناسايي برنامه ها ي مشكوك (HEURISTICS TECHNOLOGY) استفاده مي شود، اين روش از آنجا كه بر اساس الگوي مبتني بر امضاء نمي باشد ، ممكن است از دقت كافي برخوردار نبوده و داراي اشتباه باشد.
لازم به ذكر است مقايسه صورت گرفته بر اساس بانك بدافزارهاي موجود در مركز ماهر كه از شبكه هاني نت ملي جمع آوري گرديده است صورت پذيرفته كه در حال حاضردر حدود 4000 عدد بدافزار درآن وجود دارد.
23 مرداد 1393 برچسب‌ها: آزمایشگاه بدافزار ماهر
گزارش مقايسه آنتي ويروس ها در مهر ماه 89

IRCMRE201011025

مركز ماهر با استفاده از شبكه هاني نت خود اقدام به جمع آوري بدافزارهاي آسيب رسان به صورت مستمر مي‌نمايد.سپس با استفاده از معروفترين آنتي ويروسهاي موجود كه در نمودار زير نام آنها ذكر گرديده ،گونه اين بدافزارها شناسايي مي‌گردد. مركز به صورت ماهانه گزارشي مقايسه ايي مبني بر توانمندي اين آنتي ويروس ها در شناسايي بدافزارهاي موجود را گزارش مي نمايد. نمودار زير نمونه ايي از گزارش مهرماه اين مركز مي‌باشد.

در نمودار فوق، رنگ سبز نشان دهنده بدافزارهاي كاملا شناسايي شده و موجود در پايگاه داده آنتي ويروسها (FULLY DETECTED) بوده و رنگ قرمز (FALSE/POSITIVE ) نشان دهنده ميزان درصدي است كه معمولا از روش هايي مبتني بر ويژگي هاي عمومي بدافزار و يا از روش هايي مبتني بر شناسايي برنامه ها ي مشكوك (HEURISTICS TECHNOLOGY) استفاده مي شود، اين روش از آنجا كه بر اساس الگوي مبتني بر امضاء نمي باشد ، ممكن است از دقت كافي برخوردار نبوده و داراي اشتباه باشد.
ذكر اين نكته ضروري مي باشد كه پايگاه داده بدافزارهاي مورد تحليل و بررسي قرار گرفته حاصل بدافزارهاي گردآوري شده از شبكه هاني نت كشور بوده و تعداد آن در حال حاضر بيش از 4000 گونه بدافزار مي باشد كه پس از دريافت در شبكه هاني نت كشور به صورت روزانه براي شركت مهران رايانه(آنتي ويروس ايمن) ارسال مي گردد.
23 مرداد 1393 برچسب‌ها: آزمایشگاه بدافزار ماهر
صفحات: 1 2 3 4 5 ... » »»