en

آسيب پذيري پردازش ويدئو با ابعاد بزرگ در VLC Media Player

IRCAD2011031122
شماره:IRCAD2011031122
تاريخ انتشار: 24-03-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
VLC media player 1.x
توضيح:
يك آسيب پذيري در VLC Media Player گزارش شده است كه مي توانند توسط افراد بدانديش مورد سوء استفاده قرار گيرند تا كنترل سيستم قرباني را در اختيار بگيرند.
اين آسيب پذيري به علت وجود خطا در پردازش فايل هاي ويدئويي با ابعاد بزرگ اتفاق مي افتد. سوء استفاده موفق از آسيب پذيري ها مي تواند منجر به اجراي كد دلخواه گردد اما نيازمند آن است كه كاربر فريب خورده و يك فايل آلوده AMV يا NSV را باز كند.
آسيب پذيري ها در نسخ قبل از 1.0.8 گزارش شده اند.
راهكار:
ارتقا به نسخه 1.0.8.
منابع:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment