en

آسيب پذيري اجراي كد در Google Chrome Flash Player

IRCAD2011041141
شماره:IRCAD2011041141
تاريخ انتشار: 12-04-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Google Chrome 10.x
توضيح:
يك آسيب پذيري در Google Chrome گزارش شده است كه مي­تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرد تا كنترل سيستم قرباني را در اختيار بگيرند.
آسيب پذيري مذكور به علت استفاده اين نرم افزار از يك نسخه آسيب پذير Adobe Flash Player ايجاد شده است.
سوء استفاده موفقيت آميز از اين آسيب پذيري مي­تواند منجر به اجراي كد دلخواه گردد.
راهكار:
وب سايت­هاي نامطمئن را مشاهده نكنيد.
منابع:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment