en

چندين آسيب پذيري در Mozilla Thuderbird

IRCAD2011041175
شماره:IRCAD2011041175
تاريخ انتشار: 29-04-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Mozilla Thunderbird 3.1.x
توضيح:
چندين آسيب پذيري در Mozilla Thunderbird گزارش شده است كه مي­توانند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرند تا اطلاعات حساس را افشا نمايند و كنترل سيستم قرباني را در اختيار بگيرند.
راهكار:
به نسخه 3.1.10 به روز رساني نماييد.
منابع:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment