en

چندين آسيب پذيري كنترل ActiveX در IBM Rational System Architect

IRCAD2011041177
شماره:IRCAD2011041177
تاريخ انتشار: 29-04-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
IBM Rational System Architect 11.x
توضيح:
چندين آسيب پذيري در IBM Rational System Architect گزارش شده است كه مي­توانند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرند تا كنترل سيستم قرباني را در اختيار بگيرند.
اين برنامه از نسخه هاي آسيب پذير كنترل­هاي Data Dynamics ActiveBar ActiveX استفاده مي­كند.
اين آسيب پذيري­ها در نسخه 11.4.0.1 كه از ActBar.ocx نسخه 1.0.6.5 و ActBar2.ocx نسخه 2.5.0.65 استفاده مي­كند تاييد شده است.
راهكار:
به يك نسخه اصلاح شده به روز رساني نماييد.
منابع:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment