en

آسيب پذيري تخريب حافظه در Opera

IRCAD2011051218
شماره:IRCAD2011051218
تاريخ انتشار: 18-05-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Opera 11.x
توضيح:
يك آسيب پذيري در Opera گزارش شده است كه مي­تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرد تا كنترل سيستم قرباني را در اختيار بگيرند.
اين آسيب پذيري به علت يك خطا در هنگام مديريت ساختارهاي frameset خاص ايجاد شده است و مي­تواند براي تخريب حافظه از طريق يك صفحه وب دستكاري شده خاص مورد سوء استفاده قرار گيرد.
سوء استفاده موفقيت آميز از اين آسيب پذيري مي­تواند منجر به اجراي كد دلخواه گردد.
اين آسيب پذيري در نسخه هاي پيش از 11.11 گزارش شده است.
راهكار:
به نسخه 11.11 به روز رساني نماييد.
منابع:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment