en

چندين آسيب پذيري در Google Chrome

IRCAD2011051220
شماره:IRCAD2011051220
تاريخ انتشار: 25-05-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Google Chrome 11.x
توضيح:
چندين آسيب پذيري در Google Chrome گزارش شده است كه مي­توانند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرند تا از محدوديت­هاي امنيتي خاص عبور نمايند و كنترل سيستم قرباني را در اختيار بگيرند.
1- يك خطاي نامشخص اجازه مي­دهد از مسدود كننده pop-up عبور گردد.
2- يك خطا در هنگام ترجمه اعداد اعشاري مي­تواند منجر به استفاده از يك اشاره گر قديمي گردد.
3- يك خطا در بافر دستور GPU مي­تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار گيرد.
4- يك خطا در هنگام مديريت يك blob مي­تواند براي نوشتن خارج از محدوده مورد سوء استفاده قرار گيرد.
اين آسيب پذيري­ها در نسخه هاي پيش از 11.0.696.71 گزارش شده اند.
راهكار:
به نسخه 11.0.696.71 به روز رساني نماييد.
منابع:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment