en

به روز رساني Red Hat براي java-1.6.0-openjdk

IRCAD2011061236
شماره:IRCAD2011061236
تاريخ انتشار: 09-06-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Red Hat Enterprise Linux 5 (Server)
Red Hat Enterprise Linux Desktop 5
Red Hat Enterprise Linux Desktop 6
Red Hat Enterprise Linux HPC Node 6
Red Hat Enterprise Linux Server 6
توضيح:
Red Hat يك به روز رساني براي java-1.6.0-openjdk عرضه كرده است. اين به روز رساني چندين آسيب پذيري را برطرف مي­كند كه مي­توانند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرند تا اطلاعات حساس را افشا نمايند، داده هاي خاص را دستكاري كنند و كنترل يك سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را از طريق شبكه Red Hat اعمال نماييد.
منابع:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment