en

چندين آسيب پذيري در IBM Java

IRCAD2011071300
شماره:IRCAD2011071300
تاريخ انتشار: 13-07-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
IBM Java 6.x
توضيح:
IBM چندين آسيب پذيري در IBM Java گزارش كرده است كه مي توانند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرند تا اطلاعات حساس را فاش كنند، داده هاي خاص را دستكاري كنند، منجر به يك حمله انكار سرويس DoS شوند و سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند.
راهكار:
به نسخه 6.0.0 SR9 FP2 به روز رساني كنيد.
منابع:
Secunia:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment