en

چندين آسيب پذيري در Mozilla SeaMonkey

IRCAD201007654
شماره:IRCAD201007654
تاريخ انتشار: 2010-07-21
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تأثير:
Mozilla SeaMonkey 2.x

توضيح:
چندين ضعف و آسيب پذيري در Mozilla SeaMonkey گزارش شده است كه مي­تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرد تا اطلاعات حساس را افشا نمايند، از محدوديت­هاي امنيتي خاص عبور كنند، حملات كلاهبرداري را هدايت نمايند و كنترل سيستم قرباني را در اختيار بگيرند.

راهكار:
ارتقاء به نسخه SeaMonkey 2.0.6.

منابع:

http://www.mozilla.org/security/announce/2010/mfsa2010-35.html
http://www.mozilla.org/security/announce/2010/mfsa2010-36.html
http://www.mozilla.org/security/announce/2010/mfsa2010-37.html
http://www.mozilla.org/security/announce/2010/mfsa2010-39.html
http://www.mozilla.org/security/announce/2010/mfsa2010-40.html
http://www.mozilla.org/security/announce/2010/mfsa2010-41.html
http://www.mozilla.org/security/announce/2010/mfsa2010-42.html
http://www.mozilla.org/security/announce/2010/mfsa2010-45.html
http://www.mozilla.org/security/announce/2010/mfsa2010-46.html
http://www.mozilla.org/security/announce/2010/mfsa2010-47.html

Secunia:

http://secunia.com/advisories/40688/


The Wall

No comments
You need to sign in to comment