en

به روزرساني SUSE براي acroread

IRCAD201007641
شماره:IRCAD201007641
تاريخ انتشار: 08-07-2010
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تأثير:
openSUSE 11.0
openSUSE 11.1
openSUSE 11.2

توضيح:
SUSE يك به روزرساني براي acroread ارائه كرده است. اين به روزرساني چندين آسيب پذيري را برطرف كرده است كه مي توانند توسط افراد بدانديش مورد سوء استفاده قرار گيرد تا كنترل سيستم قرباني را در اختيار بگيرند.

راهكار:
بسته هاي به روزرساني را از طريق YaST Online Update و يا سرور SUSE FTP دريافت و اعمال نماييد.

منابع:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment