en

به روز رساني SUSE براي java-1_6_0-ibm

IRCAD201007638
شماره:IRCAD201007638
تاريخ انتشار: 01-07-2010
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تأثير:
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11

توضيح:
SUSE يك به روز رساني براي java-1_6_0-ibm عرضه كرده است. اين به روز رساني چندين آسيب پذيري را برطرف مي­كند كه برخي از آنها داراي تاثير ناشناخته اي هستند و برخي ديگر مي­توانند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرند تا از محدوديت­هاي امنيتي خاص عبور نمايند، اطلاعات حساس را افشا كنند، داده هاي خاص را دستكاري نمايند، يك حمله انكار سرويس (DoS) را ايجاد كنند يا اينكه كنترل يك سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند.

راهكار:
اعمال بسته هاي به روز رساني.

The Wall

No comments
You need to sign in to comment