فا

‫ به روزرساني Debian براي xulrunner

IRCAD201006634
شماره:IRCAD201006634
تاريخ انتشار:28-06-2010
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تأثير:
Debian GNU/Linux 5.0

توضيح:
Debian يك بسته به روزرساني براي xulrunner ارائه كرده است. اين بسته چندين آسيب پذيري را برطرف كرده است كه مي توانند توسط افراد بدانديش مورد سوءاستفاده قرار گيرد تا با گذر از محدوديت هاي امنيتي كنترل رايانه قرباني را در اختيار گيرند.

راهكار:
بسته هاي به روزرساني را اعمال كنيد:

Source archives:

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner_1.9.0.19.orig.tar.gz

Size/MD5 checksum: 44174623 83667df1e46399960593fdd8832e958e

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner_1.9.0.19-2.dsc

Size/MD5 checksum: 1755 417c6652438319f99497be2d751a8173

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner_1.9.0.19-2.diff.gz

Size/MD5 checksum: 131694 adaff492562749fc0deb0b3a9aa98a6a

Architecture independent packages:

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/libmozillainterfaces-java_1.9.0.19-2_all.deb

Size/MD5 checksum: 1465474 9147fba7fd01e7692ce317eee6df74ed

alpha architecture (DEC Alpha)

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner-1.9_1.9.0.19-2_alpha.deb

Size/MD5 checksum: 9484704 ccb788e476329f5d8601ac46c3324402

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/libmozjs-dev_1.9.0.19-2_alpha.deb

Size/MD5 checksum: 223352 d935848a008a633456abab7eb6408673

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/libmozjs1d_1.9.0.19-2_alpha.deb

Size/MD5 checksum: 433056 9b05559c9e7dceaa71e7470419ccd2ef

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/libmozjs1d-dbg_1.9.0.19-2_alpha.deb

Size/MD5 checksum: 940244 309d3d7cc8e1551081ec0249656d2ce9

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/python-xpcom_1.9.0.19-2_alpha.deb

Size/MD5 checksum: 165414 2672110161283eec4d2cb9b1b7bd245b

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner-1.9-gnome-support_1.9.0.19-2_alpha.deb

Size/MD5 checksum: 113404 b58e8e0c45c434df5e96e821bb17aedc

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner-1.9-dbg_1.9.0.19-2_alpha.deb

Size/MD5 checksum: 51139568 b363f55880ffd0b827379edbb3f0602b

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/spidermonkey-bin_1.9.0.19-2_alpha.deb

Size/MD5 checksum: 72496 637eb8ed29c6ebb843151c7628f66869

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner-dev_1.9.0.19-2_alpha.deb

Size/MD5 checksum: 3356878 63c85461418061e8987bacfc76caf62f

amd64 architecture (AMD x86_64 (AMD64))

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/libmozjs1d-dbg_1.9.0.19-2_amd64.deb

Size/MD5 checksum: 890602 00af69b2dffb6d7a61e18efc0b226b74

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner-1.9_1.9.0.19-2_amd64.deb

Size/MD5 checksum: 7732578 58fc9b422b09d3faa026bc95ed065edb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/python-xpcom_1.9.0.19-2_amd64.deb

Size/MD5 checksum: 152220 d675895b72aa8e6bbf35d2c5c09849d3

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner-1.9-gnome-support_1.9.0.19-2_amd64.deb

Size/MD5 checksum: 101778 60ab2e8035019d73c6f3b1363c52d597

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/libmozjs1d_1.9.0.19-2_amd64.deb

Size/MD5 checksum: 374562 c2d65837de4ab1793033fcb604c57f64

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/spidermonkey-bin_1.9.0.19-2_amd64.deb

Size/MD5 checksum: 70170 088bba00712801bf522dbb2e1b81d031

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner-dev_1.9.0.19-2_amd64.deb

Size/MD5 checksum: 3290310 0684b22dad0402705db3850a4572eb55

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/libmozjs-dev_1.9.0.19-2_amd64.deb

Size/MD5 checksum: 223252 983d0009fcb3aff8ab0e61acda30e73e

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner-1.9-dbg_1.9.0.19-2_amd64.deb

Size/MD5 checksum: 50368084 449665d4b1348ee262b09aa01c10ca2f

arm architecture (ARM)

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner-1.9-gnome-support_1.9.0.19-2_arm.deb

Size/MD5 checksum: 84154 c38cf0e79bc8fc7b4459dba239e0f633

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner-1.9_1.9.0.19-2_arm.deb

Size/MD5 checksum: 6799136 6b0eb2cbcab63d0c4a2dcbd77ca5de12

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/libmozjs-dev_1.9.0.19-2_arm.deb

Size/MD5 checksum: 222308 052db8a2b1ff4954054146106173c39e

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner-1.9-dbg_1.9.0.19-2_arm.deb

Size/MD5 checksum: 49322578 56c89f3d0c6a6d3317a371a2add64129

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/libmozjs1d-dbg_1.9.0.19-2_arm.deb

Size/MD5 checksum: 815382 6a48ade57480ab360b4d8308538c753a

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/spidermonkey-bin_1.9.0.19-2_arm.deb

Size/MD5 checksum: 68488 7d1cd5f9ef7b884d1bfe0a0ad96e62a3

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/python-xpcom_1.9.0.19-2_arm.deb

Size/MD5 checksum: 140892 3630b02fa23def97a0393bcb4edf9c28

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner-dev_1.9.0.19-2_arm.deb

Size/MD5 checksum: 3583726 3f43328bfefd3dc1ec3790cacf7b4c4c

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/libmozjs1d_1.9.0.19-2_arm.deb

Size/MD5 checksum: 350918 3c294e0a24835cc97a727bcbf8f0e247

armel architecture (ARM EABI)

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/spidermonkey-bin_1.9.0.19-2_armel.deb

Size/MD5 checksum: 69978 937428415481c1976e599b338562bcf5

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/libmozjs-dev_1.9.0.19-2_armel.deb

Size/MD5 checksum: 223614 8fd71a0c2ea76fa0d22ee7217709e658

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner-1.9_1.9.0.19-2_armel.deb

Size/MD5 checksum: 6958220 96188e513073e23576641f76f8122577

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner-dev_1.9.0.19-2_armel.deb

Size/MD5 checksum: 3581070 b74bbbe6b208b96ed6cb8a29255df522

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/libmozjs1d-dbg_1.9.0.19-2_armel.deb

Size/MD5 checksum: 822336 acd000d0d058940363e086b0bf74ca89

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner-1.9-dbg_1.9.0.19-2_armel.deb

Size/MD5 checksum: 50161620 0d52664ef75395be9c4c303d6e01c75d

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/python-xpcom_1.9.0.19-2_armel.deb

Size/MD5 checksum: 141432 8374f4999c95a85af32373e6454e4556

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/libmozjs1d_1.9.0.19-2_armel.deb

Size/MD5 checksum: 353252 d2fef0d7e42e071da38500952bac25a0

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner-1.9-gnome-support_1.9.0.19-2_armel.deb

Size/MD5 checksum: 84468 e88ffba8ed74f94a4e857cf92c4990fe

hppa architecture (HP PA RISC)

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner-1.9-dbg_1.9.0.19-2_hppa.deb

Size/MD5 checksum: 51253494 494d60aef7e2d7860e0a300907c3bf8d

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner-1.9-gnome-support_1.9.0.19-2_hppa.deb

Size/MD5 checksum: 106944 6091943971bec65a5aa53583b15090c3

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/libmozjs1d_1.9.0.19-2_hppa.deb

Size/MD5 checksum: 413270 05e1bc9367c11dbff9733d0f7c8dbb2c

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/libmozjs-dev_1.9.0.19-2_hppa.deb

Size/MD5 checksum: 223546 26946f1a97c1323c522cf4f206f15be7

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/python-xpcom_1.9.0.19-2_hppa.deb

Size/MD5 checksum: 158712 a5d03f9c671ca98f97283a077a025a02

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/spidermonkey-bin_1.9.0.19-2_hppa.deb

Size/MD5 checksum: 72230 366cfa2959438258c951e65268a701ea

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/libmozjs1d-dbg_1.9.0.19-2_hppa.deb

Size/MD5 checksum: 899556 cabb8ccc698d3fd4885583606b901736

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner-1.9_1.9.0.19-2_hppa.deb

Size/MD5 checksum: 9517606 e70e8173e428f4e7ac292ec75b6616b1

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner-dev_1.9.0.19-2_hppa.deb

Size/MD5 checksum: 3631282 c0207a8714ba380f339144d7763f978f

i386 architecture (Intel ia32)

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner-1.9_1.9.0.19-2_i386.deb

Size/MD5 checksum: 6605590 435fc0a456535eada574d09179cf697e

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/spidermonkey-bin_1.9.0.19-2_i386.deb

Size/MD5 checksum: 68370 a6aff46291d47363210ba869def030c4

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/python-xpcom_1.9.0.19-2_i386.deb

Size/MD5 checksum: 140990 000267e271547d136052f6f51df4922e

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner-dev_1.9.0.19-2_i386.deb

Size/MD5 checksum: 3569886 fb82669f63f637bd004652f22323b050

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/libmozjs1d-dbg_1.9.0.19-2_i386.deb

Size/MD5 checksum: 852136 c073bc6e0a84b8b449f2ac4a6835cfc6

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner-1.9-gnome-support_1.9.0.19-2_i386.deb

Size/MD5 checksum: 82772 ca7763ef6791fcf37163b4ffd9a8faab

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/libmozjs1d_1.9.0.19-2_i386.deb

Size/MD5 checksum: 351188 778ea8dc4ba55afa057f227bc7040caa

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/libmozjs-dev_1.9.0.19-2_i386.deb

Size/MD5 checksum: 222150 c75a359f4230c6e731c98b0a637757ee

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner-1.9-dbg_1.9.0.19-2_i386.deb

Size/MD5 checksum: 49537814 cb1c1548047447465a1fb5b0eeb00374

ia64 architecture (Intel ia64)

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/libmozjs1d_1.9.0.19-2_ia64.deb

Size/MD5 checksum: 543316 d53f87afd74d7c521b790f932f671078

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner-1.9-gnome-support_1.9.0.19-2_ia64.deb

Size/MD5 checksum: 120786 6a400d3187c7dc38584de9f3de429cf6

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner-1.9-dbg_1.9.0.19-2_ia64.deb

Size/MD5 checksum: 49720446 c2990e1293bbf5d2111f91c8a97ec3ec

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/spidermonkey-bin_1.9.0.19-2_ia64.deb

Size/MD5 checksum: 76478 192e115017a1f3eebc0a8c5c99704f6d

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/python-xpcom_1.9.0.19-2_ia64.deb

Size/MD5 checksum: 179644 41788aab793a0cc10c25c0c107706b0d

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner-1.9_1.9.0.19-2_ia64.deb

Size/MD5 checksum: 11307860 f49d046a5aa64d33878feedea7e3ec5d

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner-dev_1.9.0.19-2_ia64.deb

Size/MD5 checksum: 3392470 596baf4e48701811bc77d8d9cdabed55

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/libmozjs-dev_1.9.0.19-2_ia64.deb

Size/MD5 checksum: 223242 296a200cb10263e6f61e47c4e2cb3a3b

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/libmozjs1d-dbg_1.9.0.19-2_ia64.deb

Size/MD5 checksum: 810068 54a2ed9c1025cbf453b0be47990d8622

mips architecture (MIPS (Big Endian))

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/python-xpcom_1.9.0.19-2_mips.deb

Size/MD5 checksum: 145350 b58696b904f82ed7fb7237766503743c

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner-1.9_1.9.0.19-2_mips.deb

Size/MD5 checksum: 7672140 c11eea29282f7afa80e9f82e7e864052

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner-1.9-dbg_1.9.0.19-2_mips.deb

Size/MD5 checksum: 51883884 238e6833eaccc9fe353826ec2e2ea70b

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/libmozjs1d_1.9.0.19-2_mips.deb

Size/MD5 checksum: 379844 01d3e756d62776e2c01f8871470bee57

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner-1.9-gnome-support_1.9.0.19-2_mips.deb

Size/MD5 checksum: 96276 c113eb6863dd2c1bdefe71bf884eb661

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/libmozjs-dev_1.9.0.19-2_mips.deb

Size/MD5 checksum: 222384 5486230dfa7ae2eab6f8068fa21bf76e

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner-dev_1.9.0.19-2_mips.deb

Size/MD5 checksum: 3607762 64fd108d8b6a0aaf6b519d89e7e3a4f2

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/spidermonkey-bin_1.9.0.19-2_mips.deb

Size/MD5 checksum: 69512 b37b38fecb8aa8b86ee8d6cb6ec2f5b4

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/libmozjs1d-dbg_1.9.0.19-2_mips.deb

Size/MD5 checksum: 918302 dd1004ee4c0c6999d215a39e38d9a4d9

mipsel architecture (MIPS (Little Endian))

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner-1.9-gnome-support_1.9.0.19-2_mipsel.deb

Size/MD5 checksum: 96982 183bdcf817805540cdf6015ae0b85a83

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/python-xpcom_1.9.0.19-2_mipsel.deb

Size/MD5 checksum: 145246 d845585edb7d3f5c8144f13854fc8606

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/libmozjs1d_1.9.0.19-2_mipsel.deb

Size/MD5 checksum: 378882 b9d2d689539ed6fc53dc7f44ae6bf54b

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner-1.9_1.9.0.19-2_mipsel.deb

Size/MD5 checksum: 7382594 09afb7262cf650330c586648ae4c6fd3

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner-dev_1.9.0.19-2_mipsel.deb

Size/MD5 checksum: 3310262 f344b5fe156e20fbcd36484a9d993284

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/libmozjs1d-dbg_1.9.0.19-2_mipsel.deb

Size/MD5 checksum: 900882 e68c0075ca23ce8b0986822ef05eb643

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/libmozjs-dev_1.9.0.19-2_mipsel.deb

Size/MD5 checksum: 223348 8319e80747bc288ab3f44db2d04f142e

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner-1.9-dbg_1.9.0.19-2_mipsel.deb

Size/MD5 checksum: 50006906 8b794da4ab347acf7565b861bb88b897

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/spidermonkey-bin_1.9.0.19-2_mipsel.deb

Size/MD5 checksum: 70122 58b6f926ff60210626229f470421b62e

powerpc architecture (PowerPC)

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner-dev_1.9.0.19-2_powerpc.deb

Size/MD5 checksum: 3592536 7551dfd63a7b43e9a1669da97e5593a9

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/libmozjs1d-dbg_1.9.0.19-2_powerpc.deb

Size/MD5 checksum: 888570 97a2be2273abd565933a3a8d399182f4

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/libmozjs1d_1.9.0.19-2_powerpc.deb

Size/MD5 checksum: 363526 2f863c8631dbdee8f47cce05cb783fe1


نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید