en

به روز رساني HP-UX براي Kerberos

IRCAD201006629
شماره:
IRCAD201006629 تاريخ انتشار:24-06-2010
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تأثير:
HP-UX 11.x

توضيح:
HP يك به روز رساني براي Kerberos در HP-UX عرضه كرده است. اين به روز رساني چندين آسيب پذيري را برطرف مي­كند كه مي­توانند توسط كاربران خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرند تا يك حمله انكار سرويس (DoS) را ايجاد نمايند و كنترل سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند، همچنين اين آسيب پذيري­ها مي­توانند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرند تا كنترل سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند. اين آسيب پذيري­ها در نسخه B.11.11 كه نرم افزار كلاينت Kerberos نسخه هاي پيش از 1.3.5.10 را اجرا مي­كند و نيز در نسخه هاي B.11.23 و B.11.31 كه نرم افزار كلاينت Kerberos نسخه هاي پيش از 1.6.2.08 را اجرا مي­كند گزارش شده اند.

راهكار:
اصلاحيه ها را اعمال كنيد.
B.11.11 (11i v1)
KRB5CLIENT_C.1.3.5.10_HP_UX_B.11.11_32_64.depot or subsequent

B.11.23 (11i v2)
KRB5CLIENT_D.1.6.2.08_HP-UX_B.11.23_IA_PA.depot or subsequent

B.11.31 (11i v3)
KRB5CLIENT_E.1.6.2.08_HP-UX_B.11.31_IA_PA.depot or subsequent

The Wall

No comments
You need to sign in to comment