en

چندين آسيب پذيري در Mozilla Firefox

IRCAD201006624
شماره:IRCAD201006624
تاريخ انتشار: 23-06-2010
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تأثير:
Mozilla Firefox 3.5.x
Mozilla Firefox 3.6.x

توضيح:
چندين آسيب پذيري در Mozilla Firefox گزارش شده است كه مي­توانند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرند تا اطلاعات حساس را افشا نمايند، از محدوديت­هاي امنيتي خاص عبور كنند يا كنترل سيستم قرباني را در اختيار بگيرند.
  1. چندين خطا در موتور مرورگر كه مي­تواند مورد سوء استفاده قرار گيرد تا حافظه را خراب كرده و منجر به اجراي كد دلخواه گردد.
  2. خطايي در مديريت منابع multipart/x-mixed-replace كه مي­تواند مورد سوء استفاده قرار گيرد تا حافظه را خراب كرده و منجر به اجراي كد دلخواه گردد. اين آسيب پذيري فقط نسخه 3.5.x را تحت تاثير قرار مي­دهد.
  3. چندين خطا در موتور جاوا اسكريپت كه مي­تواند مورد سوء استفاده قرار گيرد تا حافظه را خراب كرده و منجر به اجراي كد دلخواه گردد.
  4. چندين خطا در موتور جاوا اسكريپت كه مي­تواند مورد سوء استفاده قرار گيرد تا حافظه را خراب كرده و منجر به اجراي كد دلخواه گردد. اين خطاها صرفا نسخه 3.6.x را تحت تاثير قرار مي­دهند.

The Wall

No comments
You need to sign in to comment