en

به روزرساني Fedora براي thunderbird و sunbird

IRCAD201004525
شماره:IRCAD201004525
تاريخ انتشار: 01-04-2010
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تأثير:
Fedora 11
Fedora 12

توضيح:
Fedora يك بسته به روزرساني براي thunderbird و sunbird ارائه كرده است. اين بسته تعدادي آسيب پذيري را برطرف كرده است كه مي تواند توسط افراد بدانديش مورد سوء استفاده قرار گيرد تا داده خاصي را دستكاري كنند، اطلاعات حساس را فاش سازند و كنترل سيستم قرباني را در اختيار بگيرند.

راهكار:
بسته هاي به روزرساني را از طريق ابزار yum دريافت و نصب كنيد.
"yum update thunderbird sunbird"
منابع:

FEDORA-2010-5526
https://admin.fedoraproject.org/updates/thunderbird-3.0.4-1.fc11,sunbird-1.0-0.16.20090715hg.fc11


Secunia

http://secunia.com/advisories/39204


The Wall

No comments
You need to sign in to comment