فا

‫ به روزرساني SUSE براي MozillaFirefox و seamonkey

IRCAD201003497
شماره:IRCAD201003497
تاريخ انتشار:05-03-2010
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تأثير:
openSUSE 11.0
openSUSE 11.1
openSUSE 11.2
SUSE Linux Enterprise Server SLES 11
SUSE Linux Enterprise Server 10

توضيح:
SUSE يك به روزرساني براي MozillaFirefox و seamonkeyارائه كرده است. اين به روزرساني تعدادي آسيب پذيري را برطرف كرده است كه مي تواند توسط افراد بدانديش مورد سوء استفاده قرار گيرد تا حملات cross-site scripting انجام دهند يا كنترل سيستم قرباني را در اختيار بگيرند.

راهكار:
بسته هاي به روزرساني را اعمال نماييد.

x86 Platform

openSUSE 11.2
http://download.opensuse.org/debug/update/11.2/rpm/i586/MozillaFirefox-debuginfo-3.5.8-0.1.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/debug/update/11.2/rpm/i586/MozillaFirefox-debugsource-3.5.8-0.1.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/debug/update/11.2/rpm/i586/mozilla-xulrunner191-debuginfo-1.9.1.8-0.1.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/debug/update/11.2/rpm/i586/mozilla-xulrunner191-debugsource-1.9.1.8-0.1.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/debug/update/11.2/rpm/i586/mozilla-xulrunner191-devel-debuginfo-1.9.1.8-0.1.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/debug/update/11.2/rpm/i586/mozilla-xulrunner191-gnomevfs-debuginfo-1.9.1.8-0.1.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/debug/update/11.2/rpm/i586/mozilla-xulrunner191-kde4-debuginfo-0.6-0.1.2.i586.rpm
http://download.opensuse.org/debug/update/11.2/rpm/i586/mozilla-xulrunner191-kde4-debugsource-0.6-0.1.2.i586.rpm
http://download.opensuse.org/debug/update/11.2/rpm/i586/python-xpcom191-debuginfo-1.9.1.8-0.1.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/debug/update/11.2/rpm/i586/seamonkey-debuginfo-2.0.3-0.1.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/debug/update/11.2/rpm/i586/seamonkey-debugsource-2.0.3-0.1.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/i586/MozillaFirefox-3.5.8-0.1.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/i586/MozillaFirefox-branding-upstream-3.5.8-0.1.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/i586/MozillaFirefox-translations-common-3.5.8-0.1.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/i586/MozillaFirefox-translations-other-3.5.8-0.1.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/i586/mozilla-xulrunner191-1.9.1.8-0.1.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/i586/mozilla-xulrunner191-devel-1.9.1.8-0.1.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/i586/mozilla-xulrunner191-gnomevfs-1.9.1.8-0.1.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/i586/mozilla-xulrunner191-kde4-0.6-0.1.2.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/i586/mozilla-xulrunner191-translations-common-1.9.1.8-0.1.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/i586/mozilla-xulrunner191-translations-other-1.9.1.8-0.1.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/i586/python-xpcom191-1.9.1.8-0.1.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/i586/seamonkey-2.0.3-0.1.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/i586/seamonkey-dom-inspector-2.0.3-0.1.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/i586/seamonkey-irc-2.0.3-0.1.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/i586/seamonkey-venkman-2.0.3-0.1.1.i586.rpm

openSUSE 11.1
http://download.opensuse.org/debug/update/11.1/rpm/i586/MozillaFirefox-debuginfo-3.0.18-0.1.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/debug/update/11.1/rpm/i586/MozillaFirefox-debugsource-3.0.18-0.1.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/debug/update/11.1/rpm/i586/mozilla-xulrunner190-debuginfo-1.9.0.18-0.1.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/debug/update/11.1/rpm/i586/mozilla-xulrunner190-debugsource-1.9.0.18-0.1.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.1/rpm/i586/MozillaFirefox-3.0.18-0.1.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.1/rpm/i586/MozillaFirefox-branding-upstream-3.0.18-0.1.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.1/rpm/i586/MozillaFirefox-translations-3.0.18-0.1.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.1/rpm/i586/mozilla-xulrunner190-1.9.0.18-0.1.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.1/rpm/i586/mozilla-xulrunner190-devel-1.9.0.18-0.1.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.1/rpm/i586/mozilla-xulrunner190-gnomevfs-1.9.0.18-0.1.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.1/rpm/i586/mozilla-xulrunner190-translations-1.9.0.18-0.1.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.1/rpm/i586/python-xpcom190-1.9.0.18-0.1.1.i586.rpm

openSUSE 11.0
http://download.opensuse.org/debug/update/11.0/rpm/i586/MozillaFirefox-debuginfo-3.0.18-0.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/debug/update/11.0/rpm/i586/MozillaFirefox-debugsource-3.0.18-0.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/debug/update/11.0/rpm/i586/mozilla-xulrunner190-debuginfo-1.9.0.18-0.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/debug/update/11.0/rpm/i586/mozilla-xulrunner190-debugsource-1.9.0.18-0.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.0/rpm/i586/MozillaFirefox-3.0.18-0.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.0/rpm/i586/MozillaFirefox-translations-3.0.18-0.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.0/rpm/i586/mozilla-xulrunner190-1.9.0.18-0.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.0/rpm/i586/mozilla-xulrunner190-devel-1.9.0.18-0.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.0/rpm/i586/mozilla-xulrunner190-gnomevfs-1.9.0.18-0.1.i586.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.0/rpm/i586/mozilla-xulrunner190-translations-1.9.0.18-0.1.i586.rpm

Power PC Platform

openSUSE 11.1
http://download.opensuse.org/debug/update/11.1/rpm/ppc/MozillaFirefox-debuginfo-3.0.18-0.1.1.ppc.rpm
http://download.opensuse.org/debug/update/11.1/rpm/ppc/MozillaFirefox-debugsource-3.0.18-0.1.1.ppc.rpm
http://download.opensuse.org/debug/update/11.1/rpm/ppc/mozilla-xulrunner190-debuginfo-1.9.0.18-0.1.1.ppc.rpm
http://download.opensuse.org/debug/update/11.1/rpm/ppc/mozilla-xulrunner190-debugsource-1.9.0.18-0.1.1.ppc.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.1/rpm/ppc/MozillaFirefox-3.0.18-0.1.1.ppc.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.1/rpm/ppc/MozillaFirefox-branding-upstream-3.0.18-0.1.1.ppc.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.1/rpm/ppc/MozillaFirefox-translations-3.0.18-0.1.1.ppc.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.1/rpm/ppc/mozilla-xulrunner190-1.9.0.18-0.1.1.ppc.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.1/rpm/ppc/mozilla-xulrunner190-devel-1.9.0.18-0.1.1.ppc.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.1/rpm/ppc/mozilla-xulrunner190-gnomevfs-1.9.0.18-0.1.1.ppc.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.1/rpm/ppc/mozilla-xulrunner190-translations-1.9.0.18-0.1.1.ppc.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.1/rpm/ppc/python-xpcom190-1.9.0.18-0.1.1.ppc.rpm

openSUSE 11.0
http://download.opensuse.org/debug/update/11.0/rpm/ppc/MozillaFirefox-debuginfo-3.0.18-0.1.ppc.rpm
http://download.opensuse.org/debug/update/11.0/rpm/ppc/MozillaFirefox-debugsource-3.0.18-0.1.ppc.rpm
http://download.opensuse.org/debug/update/11.0/rpm/ppc/mozilla-xulrunner190-debuginfo-1.9.0.18-0.1.ppc.rpm
http://download.opensuse.org/debug/update/11.0/rpm/ppc/mozilla-xulrunner190-debugsource-1.9.0.18-0.1.ppc.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.0/rpm/ppc/MozillaFirefox-3.0.18-0.1.ppc.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.0/rpm/ppc/MozillaFirefox-translations-3.0.18-0.1.ppc.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.0/rpm/ppc/mozilla-xulrunner190-1.9.0.18-0.1.ppc.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.0/rpm/ppc/mozilla-xulrunner190-64bit-1.9.0.18-0.1.ppc.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.0/rpm/ppc/mozilla-xulrunner190-devel-1.9.0.18-0.1.ppc.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.0/rpm/ppc/mozilla-xulrunner190-gnomevfs-1.9.0.18-0.1.ppc.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.0/rpm/ppc/mozilla-xulrunner190-gnomevfs-64bit-1.9.0.18-0.1.ppc.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.0/rpm/ppc/mozilla-xulrunner190-translations-1.9.0.18-0.1.ppc.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.0/rpm/ppc/mozilla-xulrunner190-translations-64bit-1.9.0.18-0.1.ppc.rpm

x86-64 Platform

openSUSE 11.2
http://download.opensuse.org/debug/update/11.2/rpm/x86_64/MozillaFirefox-debuginfo-3.5.8-0.1.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/debug/update/11.2/rpm/x86_64/MozillaFirefox-debugsource-3.5.8-0.1.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/debug/update/11.2/rpm/x86_64/mozilla-xulrunner191-debuginfo-1.9.1.8-0.1.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/debug/update/11.2/rpm/x86_64/mozilla-xulrunner191-debuginfo-32bit-1.9.1.8-0.1.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/debug/update/11.2/rpm/x86_64/mozilla-xulrunner191-debugsource-1.9.1.8-0.1.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/debug/update/11.2/rpm/x86_64/mozilla-xulrunner191-devel-debuginfo-1.9.1.8-0.1.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/debug/update/11.2/rpm/x86_64/mozilla-xulrunner191-gnomevfs-debuginfo-1.9.1.8-0.1.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/debug/update/11.2/rpm/x86_64/mozilla-xulrunner191-gnomevfs-debuginfo-32bit-1.9.1.8-0.1.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/debug/update/11.2/rpm/x86_64/mozilla-xulrunner191-kde4-debuginfo-0.6-0.1.2.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/debug/update/11.2/rpm/x86_64/mozilla-xulrunner191-kde4-debugsource-0.6-0.1.2.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/debug/update/11.2/rpm/x86_64/python-xpcom191-debuginfo-1.9.1.8-0.1.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/debug/update/11.2/rpm/x86_64/seamonkey-debuginfo-2.0.3-0.1.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/debug/update/11.2/rpm/x86_64/seamonkey-debugsource-2.0.3-0.1.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/x86_64/MozillaFirefox-3.5.8-0.1.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/x86_64/MozillaFirefox-branding-upstream-3.5.8-0.1.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/x86_64/MozillaFirefox-translations-common-3.5.8-0.1.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/x86_64/MozillaFirefox-translations-other-3.5.8-0.1.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/x86_64/mozilla-xulrunner191-1.9.1.8-0.1.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/x86_64/mozilla-xulrunner191-32bit-1.9.1.8-0.1.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/x86_64/mozilla-xulrunner191-devel-1.9.1.8-0.1.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/x86_64/mozilla-xulrunner191-gnomevfs-1.9.1.8-0.1.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/x86_64/mozilla-xulrunner191-gnomevfs-32bit-1.9.1.8-0.1.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/x86_64/mozilla-xulrunner191-kde4-0.6-0.1.2.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/x86_64/mozilla-xulrunner191-translations-common-1.9.1.8-0.1.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/x86_64/mozilla-xulrunner191-translations-other-1.9.1.8-0.1.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/x86_64/python-xpcom191-1.9.1.8-0.1.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/x86_64/seamonkey-2.0.3-0.1.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/x86_64/seamonkey-dom-inspector-2.0.3-0.1.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/x86_64/seamonkey-irc-2.0.3-0.1.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/x86_64/seamonkey-venkman-2.0.3-0.1.1.x86_64.rpm

openSUSE 11.1
http://download.opensuse.org/debug/update/11.1/rpm/x86_64/MozillaFirefox-debuginfo-3.0.18-0.1.2.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/debug/update/11.1/rpm/x86_64/MozillaFirefox-debugsource-3.0.18-0.1.2.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/debug/update/11.1/rpm/x86_64/mozilla-xulrunner190-debuginfo-1.9.0.18-0.1.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/debug/update/11.1/rpm/x86_64/mozilla-xulrunner190-debuginfo-32bit-1.9.0.18-0.1.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/debug/update/11.1/rpm/x86_64/mozilla-xulrunner190-debugsource-1.9.0.18-0.1.1.x86_64.rpm
http://download.opensuse.org/update/11.1/rpm/x86_64/MozillaFirefox-3.0.18-0.1.2.


نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید