فا

‫ به روزرساني Debian براي xulrunner

IRCAD201002486
شماره: IRCAD201002486
تاريخ انتشار:19-02-2010
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تأثير:
Debian GNU/Linux 5.0

توضيح:
Debian يك بسته به روزرساني براي xulrunner ارائه كرده است. اين بسته تعدادي آسيب پذيري را برطرف كرده است كه مي تواند توسط افراد بدانديش مورد سوء استفاده قرار گيرد تا حملات cross-site scripting انجام دهند يا كنترل كامپيوتر قرباني را در اختيار بگيرند.

راهكار:
بسته هاي به روزرساني را اعمال كنيد:

Debian GNU/Linux 5.0 - lenny

Source

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner_1.9.0.18-1.diff.gz

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner_1.9.0.18.orig.tar.gz

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner_1.9.0.18-1.dsc

Architecture-independent component

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/libmozillainterfaces-java_1.9.0.18-1_all.deb

Alpha

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner-dev_1.9.0.18-1_alpha.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/libmozjs1d_1.9.0.18-1_alpha.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner-1.9-gnome-support_1.9.0.18-1_alpha.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/python-xpcom_1.9.0.18-1_alpha.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/libmozjs1d-dbg_1.9.0.18-1_alpha.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/spidermonkey-bin_1.9.0.18-1_alpha.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/libmozjs-dev_1.9.0.18-1_alpha.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner-1.9-dbg_1.9.0.18-1_alpha.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner-1.9_1.9.0.18-1_alpha.deb

AMD64

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner-1.9-dbg_1.9.0.18-1_amd64.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner-1.9-gnome-support_1.9.0.18-1_amd64.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/spidermonkey-bin_1.9.0.18-1_amd64.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/libmozjs-dev_1.9.0.18-1_amd64.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/libmozjs1d_1.9.0.18-1_amd64.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/libmozjs1d-dbg_1.9.0.18-1_amd64.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner-1.9_1.9.0.18-1_amd64.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/python-xpcom_1.9.0.18-1_amd64.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner-dev_1.9.0.18-1_amd64.deb

ARM

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/libmozjs1d_1.9.0.18-1_arm.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner-1.9-dbg_1.9.0.18-1_arm.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/spidermonkey-bin_1.9.0.18-1_arm.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/libmozjs-dev_1.9.0.18-1_arm.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner-1.9-gnome-support_1.9.0.18-1_arm.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner-dev_1.9.0.18-1_arm.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/libmozjs1d-dbg_1.9.0.18-1_arm.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner-1.9_1.9.0.18-1_arm.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/python-xpcom_1.9.0.18-1_arm.deb

ARM EABI

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/libmozjs-dev_1.9.0.18-1_armel.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner-1.9_1.9.0.18-1_armel.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner-1.9-dbg_1.9.0.18-1_armel.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner-dev_1.9.0.18-1_armel.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/libmozjs1d_1.9.0.18-1_armel.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/python-xpcom_1.9.0.18-1_armel.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner-1.9-gnome-support_1.9.0.18-1_armel.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/libmozjs1d-dbg_1.9.0.18-1_armel.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/spidermonkey-bin_1.9.0.18-1_armel.deb

HP Precision

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/python-xpcom_1.9.0.18-1_hppa.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner-1.9_1.9.0.18-1_hppa.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/libmozjs1d_1.9.0.18-1_hppa.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/libmozjs1d-dbg_1.9.0.18-1_hppa.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner-1.9-dbg_1.9.0.18-1_hppa.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/libmozjs-dev_1.9.0.18-1_hppa.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/spidermonkey-bin_1.9.0.18-1_hppa.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner-1.9-gnome-support_1.9.0.18-1_hppa.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner-dev_1.9.0.18-1_hppa.deb

Intel IA-32

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner-1.9_1.9.0.18-1_i386.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/libmozjs-dev_1.9.0.18-1_i386.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/spidermonkey-bin_1.9.0.18-1_i386.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner-1.9-gnome-support_1.9.0.18-1_i386.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner-1.9-dbg_1.9.0.18-1_i386.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/libmozjs1d_1.9.0.18-1_i386.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner-dev_1.9.0.18-1_i386.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/libmozjs1d-dbg_1.9.0.18-1_i386.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/python-xpcom_1.9.0.18-1_i386.deb

Intel IA-64

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner-dev_1.9.0.18-1_ia64.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/libmozjs1d_1.9.0.18-1_ia64.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/spidermonkey-bin_1.9.0.18-1_ia64.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/libmozjs-dev_1.9.0.18-1_ia64.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner-1.9-gnome-support_1.9.0.18-1_ia64.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/libmozjs1d-dbg_1.9.0.18-1_ia64.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner-1.9_1.9.0.18-1_ia64.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner-1.9-dbg_1.9.0.18-1_ia64.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/python-xpcom_1.9.0.18-1_ia64.deb

Big-endian MIPS

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner-1.9-dbg_1.9.0.18-1_mips.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/libmozjs-dev_1.9.0.18-1_mips.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/spidermonkey-bin_1.9.0.18-1_mips.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner-dev_1.9.0.18-1_mips.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/libmozjs1d_1.9.0.18-1_mips.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner-1.9-gnome-support_1.9.0.18-1_mips.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner-1.9_1.9.0.18-1_mips.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/libmozjs1d-dbg_1.9.0.18-1_mips.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/python-xpcom_1.9.0.18-1_mips.deb

Little-endian MIPS

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/libmozjs1d_1.9.0.18-1_mipsel.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/spidermonkey-bin_1.9.0.18-1_mipsel.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner-1.9_1.9.0.18-1_mipsel.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner-dev_1.9.0.18-1_mipsel.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/libmozjs1d-dbg_1.9.0.18-1_mipsel.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/python-xpcom_1.9.0.18-1_mipsel.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner-1.9-dbg_1.9.0.18-1_mipsel.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner-1.9-gnome-support_1.9.0.18-1_mipsel.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/libmozjs-dev_1.9.0.18-1_mipsel.deb

PowerPC

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner-1.9_1.9.0.18-1_powerpc.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/python-xpcom_1.9.0.18-1_powerpc.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner-dev_1.9.0.18-1_powerpc.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/spidermonkey-bin_1.9.0.18-1_powerpc.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/libmozjs-dev_1.9.0.18-1_powerpc.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/libmozjs1d-dbg_1.9.0.18-1_powerpc.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner-1.9-gnome-support_1.9.0.18-1_powerpc.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner-1.9-dbg_1.9.0.18-1_powerpc.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/libmozjs1d_1.9.0.18-1_powerpc.deb

IBM S/390

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner-dev_1.9.0.18-1_s390.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/libmozjs1d_1.9.0.18-1_s390.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/spidermonkey-bin_1.9.0.18-1_s390.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/python-xpcom_1.9.0.18-1_s390.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/libmozjs1d-dbg_1.9.0.18-1_s390.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner-1.9_1.9.0.18-1_s390.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner-1.9-gnome-support_1.9.0.18-1_s390.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner-1.9-dbg_1.9.0.18-1_s390.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/libmozjs-dev_1.9.0.18-1_s390.deb

Sun Sparc

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/python-xpcom_1.9.0.18-1_sparc.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/libmozjs1d-dbg_1.9.0.18-1_sparc.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner-1.9-dbg_1.9.0.18-1_sparc.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner-dev_1.9.0.18-1_sparc.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/spidermonkey-bin_1.9.0.18-1_sparc.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/libmozjs-dev_1.9.0.18-1_sparc.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner-1.9-gnome-support_1.9.0.18-1_sparc.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/libmozjs1d_1.9.0.18-1_sparc.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xulrunner/xulrunner-1.9_1.9.0.18-1_sparc.deb


نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 25 بهمن 1390

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0