فا

‫ به روزرساني Debian براي ghostscript

IRCAD201008684
شماره:IRCAD201008684
تاريخ انتشار:02-08-2010
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Debian GNU/Linux 5.0
توضيح:
Debian يك بسته به روزرساني براي ghostscript ارائه كرده است. اين بسته يك آسيب پذيري را برطرف كرده است كه مي تواند توسط افراد بدانديش مورد سوءاستفاده قرار گيرد تا كنترل رايانه قرباني را در اختيار گيرند.

راهكار:
بسته هاي به روزرساني را اعمال كنيد:

Source:

http://security.debian.org/pool/updates/main/g/ghostscript/ghostscript_8.62.dfsg.1-3.2lenny4.diff.gz

http://security.debian.org/pool/updates/main/g/ghostscript/ghostscript_8.62.dfsg.1-3.2lenny2.diff.gz

http://security.debian.org/pool/updates/main/g/ghostscript/ghostscript_8.62.dfsg.1.orig.tar.gz

Architecture-independent component:

http://security.debian.org/pool/updates/main/g/ghostscript/gs-gpl_8.62.dfsg.1-3.2lenny4_all.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/g/ghostscript/gs-aladdin_8.62.dfsg.1-3.2lenny4_all.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/g/ghostscript/ghostscript-doc_8.62.dfsg.1-3.2lenny4_all.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/g/ghostscript/gs_8.62.dfsg.1-3.2lenny4_all.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/g/ghostscript/gs-common_8.62.dfsg.1-3.2lenny4_all.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/g/ghostscript/gs-esp_8.62.dfsg.1-3.2lenny4_all.deb

Alpha:

http://security.debian.org/pool/updates/main/g/ghostscript/ghostscript-x_8.62.dfsg.1-3.2lenny4_alpha.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/g/ghostscript/libgs-dev_8.62.dfsg.1-3.2lenny4_alpha.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/g/ghostscript/ghostscript_8.62.dfsg.1-3.2lenny4_alpha.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/g/ghostscript/libgs8_8.62.dfsg.1-3.2lenny4_alpha.deb

AMD64:

http://security.debian.org/pool/updates/main/g/ghostscript/ghostscript-x_8.62.dfsg.1-3.2lenny4_amd64.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/g/ghostscript/ghostscript_8.62.dfsg.1-3.2lenny4_amd64.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/g/ghostscript/libgs-dev_8.62.dfsg.1-3.2lenny4_amd64.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/g/ghostscript/libgs8_8.62.dfsg.1-3.2lenny4_amd64.deb

ARM:

http://security.debian.org/pool/updates/main/g/ghostscript/ghostscript-x_8.62.dfsg.1-3.2lenny4_arm.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/g/ghostscript/libgs8_8.62.dfsg.1-3.2lenny4_arm.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/g/ghostscript/libgs-dev_8.62.dfsg.1-3.2lenny4_arm.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/g/ghostscript/ghostscript_8.62.dfsg.1-3.2lenny4_arm.deb

ARM EABI:

http://security.debian.org/pool/updates/main/g/ghostscript/ghostscript_8.62.dfsg.1-3.2lenny4_armel.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/g/ghostscript/ghostscript-x_8.62.dfsg.1-3.2lenny4_armel.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/g/ghostscript/libgs8_8.62.dfsg.1-3.2lenny4_armel.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/g/ghostscript/libgs-dev_8.62.dfsg.1-3.2lenny4_armel.deb

HP Precision:

http://security.debian.org/pool/updates/main/g/ghostscript/ghostscript-x_8.62.dfsg.1-3.2lenny4_hppa.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/g/ghostscript/libgs8_8.62.dfsg.1-3.2lenny4_hppa.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/g/ghostscript/libgs-dev_8.62.dfsg.1-3.2lenny4_hppa.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/g/ghostscript/ghostscript_8.62.dfsg.1-3.2lenny4_hppa.deb

Intel IA-32:

http://security.debian.org/pool/updates/main/g/ghostscript/libgs-dev_8.62.dfsg.1-3.2lenny4_i386.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/g/ghostscript/libgs8_8.62.dfsg.1-3.2lenny4_i386.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/g/ghostscript/ghostscript_8.62.dfsg.1-3.2lenny4_i386.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/g/ghostscript/ghostscript-x_8.62.dfsg.1-3.2lenny4_i386.deb

Intel IA-64:

http://security.debian.org/pool/updates/main/g/ghostscript/ghostscript-x_8.62.dfsg.1-3.2lenny4_ia64.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/g/ghostscript/libgs-dev_8.62.dfsg.1-3.2lenny4_ia64.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/g/ghostscript/libgs8_8.62.dfsg.1-3.2lenny4_ia64.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/g/ghostscript/ghostscript_8.62.dfsg.1-3.2lenny4_ia64.deb

Big-endian MIPS:

http://security.debian.org/pool/updates/main/g/ghostscript/ghostscript-x_8.62.dfsg.1-3.2lenny4_mips.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/g/ghostscript/libgs-dev_8.62.dfsg.1-3.2lenny4_mips.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/g/ghostscript/ghostscript_8.62.dfsg.1-3.2lenny4_mips.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/g/ghostscript/libgs8_8.62.dfsg.1-3.2lenny4_mips.deb

Little-endian MIPS:

http://security.debian.org/pool/updates/main/g/ghostscript/libgs-dev_8.62.dfsg.1-3.2lenny4_mipsel.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/g/ghostscript/ghostscript-x_8.62.dfsg.1-3.2lenny4_mipsel.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/g/ghostscript/ghostscript_8.62.dfsg.1-3.2lenny4_mipsel.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/g/ghostscript/libgs8_8.62.dfsg.1-3.2lenny4_mipsel.deb

PowerPC:

http://security.debian.org/pool/updates/main/g/ghostscript/ghostscript_8.62.dfsg.1-3.2lenny4_powerpc.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/g/ghostscript/libgs-dev_8.62.dfsg.1-3.2lenny4_powerpc.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/g/ghostscript/ghostscript-x_8.62.dfsg.1-3.2lenny4_powerpc.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/g/ghostscript/libgs8_8.62.dfsg.1-3.2lenny4_powerpc.deb

IBM S/390:

http://security.debian.org/pool/updates/main/g/ghostscript/libgs-dev_8.62.dfsg.1-3.2lenny4_s390.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/g/ghostscript/libgs8_8.62.dfsg.1-3.2lenny4_s390.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/g/ghostscript/ghostscript-x_8.62.dfsg.1-3.2lenny4_s390.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/g/ghostscript/ghostscript_8.62.dfsg.1-3.2lenny4_s390.deb

Sun Sparc:

http://security.debian.org/pool/updates/main/g/ghostscript/libgs8_8.62.dfsg.1-3.2lenny4_sparc.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/g/ghostscript/libgs-dev_8.62.dfsg.1-3.2lenny4_sparc.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/g/ghostscript/ghostscript_8.62.dfsg.1-3.2lenny4_sparc.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/g/ghostscript/ghostscript-x_8.62.dfsg.1-3.2lenny4_sparc.deb

منابع:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 25 بهمن 1390

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0