en

به روز رساني Red Hat براي acroread

IRCAD201008715

تاريخ انتشار: 20-08-2010

ميزان حساسيت: بسيار مهم

نرم افزارهاي تحت تاثير:

Red Hat Enterprise Linux Extras v. 4

RHEL Desktop Supplementary (v. 5 client)

RHEL Supplementary (v. 5 server)

توضيح:

Red Hat يك به روز رساني براي acroread عرضه كرده است. اين به روز رساني چندين آسيب پذيري را برطرف مي­كند كه مي­تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرد تا كنترل سيستم قرباني را در اختيار بگيرند.

راهكار:

بسته هاي به روز رساني از طريق شبكه Red Hat در دسترس قرار دارند.

http://rhn.redhat.com/

منابع:


The Wall

No comments
You need to sign in to comment