en

آسيب پذيري در uTorrent

IRCAD201008721

ميزان حساسيت: بسيار مهم

نرم افزارهاي تحت تاثير:

uTorrent 2.x

توضيح:

يك آسيب پذيري در uTorrent كشف شده است كه مي­تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرد تا كنترل سيستم قرباني را در اختيار بگيرند.

اين آسيب پذيري به علت بارگذاري كتابخانه هاي برنامه به يك روش نا امن ايجاد شده و مي­تواند با فريب دادن يك كاربر براي باز كردن يك فايل torrent در يك مكان ديگر، براي بارگذاري كتابخانه هاي دلخواه مورد سوء استفاده قرار گيرد.

سوء استفاده موفقيت آميز از اين آسيب پذيري مي­تواند منجر به اجراي كد دلخواه گردد.

اين آسيب پذيري در نسخه 2.0.3 در سيستم­هاي ويندوز تاييد شده است. ساير نسخه ها نيز ممكن است تحت تاثير اين آسيب پذيري قرار داشته باشند.

راهكار:

فايل­هاي نامطمئن را باز نكنيد.

منابع:


The Wall

No comments
You need to sign in to comment