en

آسيب پذيري در Roxio MyDVD

IRCAD201009778
شماره:
IRCAD201009778
تاريخ انتشار: 03-09-2010
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Roxio MyDVD 9.x
توضيح:
يك آسيب پذيري در Roxio MyDVD كشف شده است كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوءاستفاده قرار گيرد تا كنترل رايانه قرباني را در اختيار گيرند. اين آسيب پذيري به علت بارگذاري كتابخانه هاي برنامه به يك روش نا امن ايجاد شده است. آسيب پذيري مذكور مي تواند با فريب كاربر براي باز كردن فايل­هاي DMSD يا DMSM كه بر روي يك WebDAV خارجي يا SMB مشترك قرار دارد، براي بارگذاري كتابخانه هاي دلخواه مورد سوء استفاده قرار گيرد. سوء استفاده موفقيت آميز از اين آسيب پذيري مي­تواند منجر به اجراي كد دلخواه گردد. اين آسيب پذيري در نسخه 9 تاييد شده است. ساير نسخه ها نيز ممكن است تحت تاثير اين آسيب پذيري قرار داشته باشند.

راهكار:
فايل­هاي نامطمئن را باز نكنيد.

منابع:

http://www.exploit-db.com/exploits/14781/

Secunia:

http://secunia.com/advisories/41152/


The Wall

No comments
You need to sign in to comment