en

سرريز بافر در كنترل ActiveX در HP Photo Creations

IRCAD201101985
شماره:IRCAD201101985
تاريخ انتشار: 03-01-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
HP Photo Creations
توضيح:
يك آسيب پذيري در HP Photo Creations كشف شده است كه مي­تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرد تا كنترل سيستم قرباني را در اختيار بگيرند.
راهكار:
به روز رساني براي ايجاد 5162 مجموعه contentMan.dll نسخه 1.0.0.5162
منابع:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment