en

به روز رساني Gentoo براي acroread

IRCAD2011011012
شماره:IRCAD2011011012
تاريخ انتشار: 24-01-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Gentoo Linux
توضيح:
Gentoo يك به روز رساني براي acroread عرضه كرده است. اين به روز رساني چندين آسيب پذيري را برطرف مي­كند كه مي­توانند توسط كاربران محلي خرابكار مورد سوءاستفاده قرار گيرند تا حق دسترسي خود را ارتقا دهند و توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرند تا كنترل سيستم قرباني را در اختيار بگيرند.
راهكار:
ارتقاء به "app-text/acroread-9.4.1" يا نسخه هاي پس از آن.
منابع:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment