en

آسيب پذيري هاي Inetserver SMTP / POP3

IRCAD2011011013
شماره:IRCAD2011011013
تاريخ انتشار: 24-01-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
InetServer 3.x
توضيح:
دو آسيب پذيري در InetServer كشف شده است كه مي­توانند توسط كاربران خرابكار و افراد خرابكار مورد سوءاستفاده قرار گيرند تا حق دسترسي خود را ارتقا دهند و توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرند تا كنترل سيستم قرباني را در اختيار بگيرند.
وجود آسيب پذيري هاي مذكور در نسخه 3.2.3 تأييد شده است. ديگر نسخه ها نيز ممكن است تحت تأثير قرار گرفته باشند.
راهكار:
دسترسي را تنها به ميزبان هاي قابل اعتماد محدود كنيد.
منابع:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment