en

به روز رساني Ubuntu براي openjdk-6

IRCAD2011011021
شماره:IRCAD2011011021
تاريخ انتشار: 27-01-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Ubuntu Linux 10.04
Ubuntu Linux 10.10
Ubuntu Linux 9.10
توضيح:
Ubuntu يك به روز رساني براي openjdk-6 عرضه كرده است. اين به روز رساني يك آسيب پذيري را برطرف مي­كند كه مي­تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرد تا كنترل سيستم قرباني را در اختيار بگيرند.
اين آسيب پذيري به علت اينكه كلاس "JNLPSecurityManager" به طور مناسب سياست­هاي امنيتي را اجرا نمي­كند ايجاد شده است كه مي­تواند براي اجراي كد دلخواه از طريق فريب كاربر براي باز كردن يك وب سايت دستكاري شده خاص مورد سوء استفاده قرار گيرد.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را اعمال نماييد.
منابع:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment