en

به روز رساني Ubuntu براي openoffice.org

IRCAD2011021027
شماره:IRCAD2011021027
تاريخ انتشار: 03-02-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Ubuntu Linux 10.04
Ubuntu Linux 10.10
Ubuntu Linux 8.04
Ubuntu Linux 9.10
توضيح:
Ubuntu يك به روز رساني براي openoffice.org عرضه كرده است. اين به روز رساني يك مساله امنيتي و چندين آسيب پذيري را برطرف مي­كند كه مي­توانند توسط كاربران محلي خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرند تا حق دسترسي خود را افزايش دهند، و مي­توانند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرند تا كنترل سيستم قرباني را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را اعمال نماييد.
منابع:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment