en

به روز رساني Fedora براي mod_auth_mysql

IRCAD2011021047
شماره:IRCAD2011021047
تاريخ انتشار: 11-02-2011
ميزان حساسيت: بسيار بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Fedora 13
Fedora 14
توضيح:
Fedora يك به روز رساني براي mod_auth_mysql عرضه كرده است. اين به روز رساني يك آسيب پذيري را برطرف مي­كند كه مي­تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرد تا حملات تزريق SQL را هدايت نمايند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را از طريق ابزار yum اعمال نماييد ("yum update mod_auth_mysql").
منابع:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment