en

چندين آسيب پذيري در محصولات VMware

IRCAD2011021048
شماره:IRCAD2011021048
تاريخ انتشار: 11-02-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
VMware ESX Server 3.x
VMware ESX Server 4.x
VMware vCenter Server 4.x
VMware vCenter Update Manager 4.x
توضيح:
VMware چندين آسيب پذيري در VMware vCenter Server، Update Manager و ESX Server گزارش كرده است كه مي­توانند توسط كاربران خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرند تا يك حمله انكار سرويس (DoS) ايجاد نمايند، و مي­توانند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرند تا اطلاعات حساس را افشا نمايند، داده هاي خاص را دستكاري كنند، از محدوديت­هاي امنيتي خاص عبور نمايند و كنترل يك سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند.
راهكار:
اصلاحيه ها را اعمال نماييد.
منابع:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment