en

به روز رساني SUSE براي java-1_6_0-sun

IRCAD2011021058
شماره:IRCAD2011021058
تاريخ انتشار: 23-02-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
openSUSE 11.2
openSUSE 11.3
توضيح:
SUSE يك به روز رساني براي java-1_6_0-sun عرضه كرده است. اين به روز رساني چندين آسيب پذيري را برطرف مي­كند كه برخي از آنها مي­توانند توسط كاربران محلي خرابكار مورد سوءاستفاده قرار گيرند تا اطلاعات بالقوه حساس را افشا نمايند و برخي ديگر مي توانند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرند تا اطلاعات حساس را افشا كنند، داده هاي خاص را دستكاري نمايند، يك حمله انكار سرويس (DoS) را ايجاد كنند يا اينكه كنترل يك سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند.
راهكار:
اعمال بسته هاي به روز رساني از طريق zipper package manager.
منابع:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment