en

به روز رساني Red Hat براي Acroread

IRCAD2011021059
شماره:IRCAD2011021059
تاريخ انتشار: 24-02-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Red Hat Enterprise Linux Desktop Supplementary (v. 6)
Red Hat Enterprise Linux Extras v. 4
Red Hat Enterprise Linux Server Supplementary (v. 6)
Red Hat Enterprise Linux Workstation Supplementary (v. 6)
RHEL Desktop Supplementary (v. 5 client)
RHEL Supplementary (v. 5 server)
توضيح:
Red Hat يك به روز رساني را براي Acroread منتشر كرده است. اين به روزرساني چندين آسيب‌پذيري را برطرف مي كند كه مي توانند توسط افراد خرابكار مورد سوءاستفاده قرار گيرند تا حملات CSS را هدايت كنند يا كنترل رايانه قرباني را به دست آورند.
راهكار:
بسته هاي به روزرساني با استفاده از شبكه Red Hat قابل دسترسي است.
منابع:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment