en

آسيب پذيري سرريز عدد صحيح در Foxit Phantom

IRCAD2011021062
شماره:IRCAD2011021062
تاريخ انتشار: 25-02-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Foxit Reader 4.x
توضيح:
يك آسيب پذيري در Foxit Reader كشف شده است كه مي­تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرد تا كنترل سيستم قرباني را در اختيار گيرند.
اين آسيب پذيري در نسخه 2.3.3.1112 تاييد شده است. نسخه هاي پيشين نيز ممكن است تحت تاثير اين آسيب پذيري قرار داشته باشند.
راهكار:
به نسخه جديد منتشر شده در 28 فوريه 2011 به روز رساني كنيد.
منابع:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment