en

به روزرساني Ubuntu براي Thunderbird

IRCAD2011031073
شماره:IRCAD2011031073
تاريخ انتشار: 03-03-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Ubuntu Linux 10.04
Ubuntu Linux 10.10
توضيح:
Ubuntu يك به روزرساني را براي Thunderbird منتشر كرده است. اين به روزرساني چندين آسيب‌پذيري را برطرف مي كند كه مي­توانند توسط افراد خرابكار مورد سوءاستفاده قرار گيرد تا كنترل سيستم قرباني را در اختيار بگيرند.
راهكار:
به كارگيري بسته هاي به روزرساني
منابع:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment