en

چندين آسيب پذيري در Google Chrome

IRCAD2011031084
شماره:IRCAD2011031084
تاريخ انتشار: 09-03-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Google Chrome 9.x
توضيح:
چندين آسيب پذيري در Google Chrome گزارش شده است كه برخي داراي تاثير ناشناخته بوده و برخي ديگر مي­توانند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرند تا از محدوديت هاي امنيتي خاص گذر كنند، اطلاعات حساس را افشا نمايند و يا كنترل سيستم قرباني را در اختيار بگيرند.
راهكار:
به نسخه 10.0.648.127 به روز رساني نماييد.
منابع:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment