en

به روز رساني Debian براي Webkit

IRCAD2011031092
شماره:IRCAD2011031092
تاريخ انتشار: 11-03-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Debian GNU/Linux 6.0
توضيح:
Debian يك به روز رساني براي Webkit عرضه كرده است. اين به روز رساني چندين آسيب پذيري را برطرف مي­كند كه برخي داراي تاثير ناشناخته بوده و برخي ديگر مي­توانند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرند تا از محدوديت هاي امنيتي خاص گذر كنند، منجر به حملات انكار سرويس DoS شوند يا كنترل سيستم قرباني را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را از طريق apt-get package manager اعمال نماييد.
منابع:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment