en

به روزرساني Red Hat براي krb5

IRCAD2011031105
شماره:IRCAD2011031105
تاريخ انتشار: 16-03-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Red Hat Enterprise Linux Desktop 6
Red Hat Enterprise Linux HPC Node 6
Red Hat Enterprise Linux Server 6
Red Hat Enterprise Linux Workstation 6
توضيح:
Red Hat يك بسته به روزرساني براي krb5ارائه كرده است. اين بسته تعدادي آسيب پذيري را برطرف كرده است كه مي توانند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرند تا كنترل سيستم قرباني را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روزرساني را از شبكه Red Hat دريافت كنيد.
منابع:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment