en

آسيب پذيري اجراي كد در Adobe Reader/Acrobat

IRCAD2011041140
شماره:IRCAD2011041140
تاريخ انتشار: 12-04-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Adobe Acrobat 9.x
Adobe Acrobat X 10.x
Adobe Reader 9.x
Adobe Reader X 10.x
توضيح:
يك آسيب پذيري در Adobe Acrobat/Reader گزارش شده است كه مي­تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرد تا كنترل سيستم قرباني را در اختيار بگيرند.
آسيب پذيري مذكور به علت استفاده اين نرم افزارها از يك نسخه آسيب پذير Flash Player ايجاد شده است.
سوء استفاده موفقيت آميز از اين آسيب پذيري مي­تواند منجر به اجراي كد دلخواه گردد.
اين آسيب پذيري در نسخه 10.0.2 و نسخه هاي 10.x و 9.x پيش از آن براي سيستم­هاي ويندوز و مكينتاش گزارش شده است.
راهكار:
فايل­هاي PDF نامطمئن را باز نكنيد.
منابع:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment