en

آسيب پذيري نامشخص در Microsoft Windows Messenger

IRCAD2011041151
شماره:IRCAD2011041151
تاريخ انتشار: 12-04-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Microsoft Windows XP Home Edition
Microsoft Windows XP Professional
Microsoft Windows Messenger 4.x
توضيح:
يك آسيب پذيري در Microsoft Windows Messenger گزارش شده است كه مي­تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرد تا كنترل سيستم قرباني را در اختيار بگيرند.
اين آسيب پذيري به علت يك خطاي نامشخص در Windows Messenger ActiveX Control ايجاد شده است كه مي­تواند براي اجراي كد دلخواه از طريق يك صفحه وب دستكاري شده خاص مورد سوء استفاده قرار گيرد.
راهكار:
اصلاحيه ها را اعمال نماييد.
منابع:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment