en

چندين آسيب پذيري در Oracle Open Office

IRCAD2011041165
شماره:IRCAD2011041165
تاريخ انتشار: 20-04-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Oracle Open Office 3.x (StarOffice/StarSuite 9.x)
Oralcle StarOffice/StarSuite 7.x
Oralcle StarOffice/StarSuite 8.x
توضيح:
اوراكل چندين آسيب پذيري در Oracle Open Office گزارش كرده است كه مي­توانند توسط كاربران محلي خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرند تا حق دسترسي خود را افزايش دهند، و مي­توانند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرند تا كنترل سيستم قرباني را در اختيار بگيرند.
راهكار:
اصلاحيه ها را اعمال نماييد.
منابع:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment