en

چندين آسيب پذيري در Oracle Solaris Mozilla Thunderbird

IRCAD2011051187
شماره:IRCAD2011051187
تاريخ انتشار: 02-05-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Sun Solaris 10
توضيح:
Oracle چندين آسيب پذيري در Mozilla Thunderbird در Solaris گزارش كرده است كه مي­توانند توسط كاربران محلي خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرند تا حق دسترسي خود را افزايش دهند، و مي­توانند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرند تا اطلاعات حساس را افشا نمايند، حملات كلاهبرداري را هدايت كنند، از محدوديت­هاي امنيتي خاص عبور نمايند، حملات CSS را هدايت كنند و كنترل سيستم قرباني را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را اعمال نماييد.
منابع:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment