فا

‫ به روز رساني SUSE براي MozillaFirefox، MozillaThunderbird، mozilla-xulrunner و seamonkey

IRCAD2011051193
شماره:IRCAD2011051193
تاريخ انتشار: 06-05-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
openSUSE 11.2
openSUSE 11.3
توضيح:
SUSE يك به روز رساني براي MozillaFirefox، MozillaThunderbird، mozilla-xulrunner و seamonkey عرضه كرده است. اين به روز رساني چندين آسيب پذيري را برطرف مي­كند كه مي­توانند توسط كاربران محلي خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرند تا حق دسترسي خود را افزايش دهند، و مي­توانند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرند تا اطلاعات حساس را افشا نمايند و كنترل سيستم قرباني را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را از طريق zypper package manager اعمال نماييد.
x86 Platform:
openSUSE 11.3:
http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/i586/MozillaFirefox-3.6.17-0.2.1.i586.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/i586/MozillaFirefox-branding-upstream-3.6.17-0.2.1.i586.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/i586/MozillaFirefox-translations-common-3.6.17-0.2.1.i586.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/i586/MozillaFirefox-translations-other-3.6.17-0.2.1.i586.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/i586/MozillaThunderbird-3.1.10-0.9.1.i586.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/i586/MozillaThunderbird-devel-3.1.10-0.9.1.i586.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/i586/MozillaThunderbird-translations-common-3.1.10-0.9.1.i586.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/i586/MozillaThunderbird-translations-other-3.1.10-0.9.1.i586.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/i586/enigmail-1.1.2-9.9.1.i586.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/i586/mozilla-js192-1.9.2.17-0.2.1.i586.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/i586/mozilla-xulrunner191-1.9.1.19-0.2.1.i586.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/i586/mozilla-xulrunner191-devel-1.9.1.19-0.2.1.i586.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/i586/mozilla-xulrunner191-gnomevfs-1.9.1.19-0.2.1.i586.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/i586/mozilla-xulrunner191-translations-common-1.9.1.19-0.2.1.i586.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/i586/mozilla-xulrunner191-translations-other-1.9.1.19-0.2.1.i586.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/i586/mozilla-xulrunner192-1.9.2.17-0.2.1.i586.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/i586/mozilla-xulrunner192-buildsymbols-1.9.2.17-0.2.1.i586.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/i586/mozilla-xulrunner192-devel-1.9.2.17-0.2.1.i586.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/i586/mozilla-xulrunner192-gnome-1.9.2.17-0.2.1.i586.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/i586/mozilla-xulrunner192-translations-common-1.9.2.17-0.2.1.i586.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/i586/mozilla-xulrunner192-translations-other-1.9.2.17-0.2.1.i586.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/i586/python-xpcom191-1.9.1.19-0.2.1.i586.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/i586/seamonkey-2.0.14-0.2.1.i586.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/i586/seamonkey-dom-inspector-2.0.14-0.2.1.i586.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/i586/seamonkey-irc-2.0.14-0.2.1.i586.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/i586/seamonkey-translations-common-2.0.14-0.2.1.i586.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/i586/seamonkey-translations-other-2.0.14-0.2.1.i586.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/i586/seamonkey-venkman-2.0.14-0.2.1.i586.rpm

openSUSE 11.2:
http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/i586/MozillaFirefox-3.6.17-0.2.1.i586.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/i586/MozillaFirefox-branding-upstream-3.6.17-0.2.1.i586.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/i586/MozillaFirefox-translations-common-3.6.17-0.2.1.i586.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/i586/MozillaFirefox-translations-other-3.6.17-0.2.1.i586.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/i586/MozillaThunderbird-3.1.10-0.9.1.i586.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/i586/MozillaThunderbird-devel-3.1.10-0.9.1.i586.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/i586/MozillaThunderbird-translations-common-3.1.10-0.9.1.i586.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/i586/MozillaThunderbird-translations-other-3.1.10-0.9.1.i586.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/i586/enigmail-1.1.2-9.9.1.i586.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/i586/mozilla-js192-1.9.2.17-0.2.1.i586.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/i586/mozilla-xulrunner191-1.9.1.19-0.2.1.i586.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/i586/mozilla-xulrunner191-devel-1.9.1.19-0.2.1.i586.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/i586/mozilla-xulrunner191-gnomevfs-1.9.1.19-0.2.1.i586.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/i586/mozilla-xulrunner191-translations-common-1.9.1.19-0.2.1.i586.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/i586/mozilla-xulrunner191-translations-other-1.9.1.19-0.2.1.i586.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/i586/mozilla-xulrunner192-1.9.2.17-0.2.1.i586.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/i586/mozilla-xulrunner192-buildsymbols-1.9.2.17-0.2.1.i586.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/i586/mozilla-xulrunner192-devel-1.9.2.17-0.2.1.i586.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/i586/mozilla-xulrunner192-gnome-1.9.2.17-0.2.1.i586.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/i586/mozilla-xulrunner192-translations-common-1.9.2.17-0.2.1.i586.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/i586/mozilla-xulrunner192-translations-other-1.9.2.17-0.2.1.i586.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/i586/python-xpcom191-1.9.1.19-0.2.1.i586.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/i586/seamonkey-2.0.14-0.2.1.i586.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/i586/seamonkey-dom-inspector-2.0.14-0.2.1.i586.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/i586/seamonkey-irc-2.0.14-0.2.1.i586.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/i586/seamonkey-venkman-2.0.14-0.2.1.i586.rpm

x86-64 Platform:
openSUSE 11.3:
http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/x86_64/MozillaFirefox-3.6.17-0.2.1.x86_64.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/x86_64/MozillaFirefox-branding-upstream-3.6.17-0.2.1.x86_64.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/x86_64/MozillaFirefox-translations-common-3.6.17-0.2.1.x86_64.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/x86_64/MozillaFirefox-translations-other-3.6.17-0.2.1.x86_64.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/x86_64/MozillaThunderbird-3.1.10-0.9.1.x86_64.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/x86_64/MozillaThunderbird-devel-3.1.10-0.9.1.x86_64.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/x86_64/MozillaThunderbird-translations-common-3.1.10-0.9.1.x86_64.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/x86_64/MozillaThunderbird-translations-other-3.1.10-0.9.1.x86_64.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/x86_64/enigmail-1.1.2-9.9.1.x86_64.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/x86_64/mozilla-js192-1.9.2.17-0.2.1.x86_64.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/x86_64/mozilla-js192-32bit-1.9.2.17-0.2.1.x86_64.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/x86_64/mozilla-xulrunner191-1.9.1.19-0.2.1.x86_64.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/x86_64/mozilla-xulrunner191-32bit-1.9.1.19-0.2.1.x86_64.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/x86_64/mozilla-xulrunner191-devel-1.9.1.19-0.2.1.x86_64.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/x86_64/mozilla-xulrunner191-gnomevfs-1.9.1.19-0.2.1.x86_64.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/x86_64/mozilla-xulrunner191-gnomevfs-32bit-1.9.1.19-0.2.1.x86_64.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/x86_64/mozilla-xulrunner191-translations-common-1.9.1.19-0.2.1.x86_64.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/x86_64/mozilla-xulrunner191-translations-other-1.9.1.19-0.2.1.x86_64.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/x86_64/mozilla-xulrunner192-1.9.2.17-0.2.1.x86_64.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/x86_64/mozilla-xulrunner192-32bit-1.9.2.17-0.2.1.x86_64.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/x86_64/mozilla-xulrunner192-buildsymbols-1.9.2.17-0.2.1.x86_64.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/x86_64/mozilla-xulrunner192-devel-1.9.2.17-0.2.1.x86_64.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/x86_64/mozilla-xulrunner192-gnome-1.9.2.17-0.2.1.x86_64.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/x86_64/mozilla-xulrunner192-gnome-32bit-1.9.2.17-0.2.1.x86_64.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/x86_64/mozilla-xulrunner192-translations-common-1.9.2.17-0.2.1.x86_64.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/x86_64/mozilla-xulrunner192-translations-common-32bit-1.9.2.17-0.2.1.x86_64.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/x86_64/mozilla-xulrunner192-translations-other-1.9.2.17-0.2.1.x86_64.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/x86_64/mozilla-xulrunner192-translations-other-32bit-1.9.2.17-0.2.1.x86_64.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/x86_64/python-xpcom191-1.9.1.19-0.2.1.x86_64.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/x86_64/seamonkey-2.0.14-0.2.1.x86_64.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/x86_64/seamonkey-dom-inspector-2.0.14-0.2.1.x86_64.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/x86_64/seamonkey-irc-2.0.14-0.2.1.x86_64.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/x86_64/seamonkey-translations-common-2.0.14-0.2.1.x86_64.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/x86_64/seamonkey-translations-other-2.0.14-0.2.1.x86_64.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.3/rpm/x86_64/seamonkey-venkman-2.0.14-0.2.1.x86_64.rpm

openSUSE 11.2:
http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/x86_64/MozillaFirefox-3.6.17-0.2.1.x86_64.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/x86_64/MozillaFirefox-branding-upstream-3.6.17-0.2.1.x86_64.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/x86_64/MozillaFirefox-translations-common-3.6.17-0.2.1.x86_64.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/x86_64/MozillaFirefox-translations-other-3.6.17-0.2.1.x86_64.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/x86_64/MozillaThunderbird-3.1.10-0.9.1.x86_64.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/x86_64/MozillaThunderbird-devel-3.1.10-0.9.1.x86_64.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/x86_64/MozillaThunderbird-translations-common-3.1.10-0.9.1.x86_64.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/x86_64/MozillaThunderbird-translations-other-3.1.10-0.9.1.x86_64.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/x86_64/enigmail-1.1.2-9.9.1.x86_64.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/x86_64/mozilla-js192-1.9.2.17-0.2.1.x86_64.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/x86_64/mozilla-js192-32bit-1.9.2.17-0.2.1.x86_64.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/x86_64/mozilla-xulrunner191-1.9.1.19-0.2.1.x86_64.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/x86_64/mozilla-xulrunner191-32bit-1.9.1.19-0.2.1.x86_64.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/x86_64/mozilla-xulrunner191-devel-1.9.1.19-0.2.1.x86_64.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/x86_64/mozilla-xulrunner191-gnomevfs-1.9.1.19-0.2.1.x86_64.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/x86_64/mozilla-xulrunner191-gnomevfs-32bit-1.9.1.19-0.2.1.x86_64.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/x86_64/mozilla-xulrunner191-translations-common-1.9.1.19-0.2.1.x86_64.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/x86_64/mozilla-xulrunner191-translations-other-1.9.1.19-0.2.1.x86_64.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/x86_64/mozilla-xulrunner192-1.9.2.17-0.2.1.x86_64.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/x86_64/mozilla-xulrunner192-32bit-1.9.2.17-0.2.1.x86_64.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/x86_64/mozilla-xulrunner192-buildsymbols-1.9.2.17-0.2.1.x86_64.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/x86_64/mozilla-xulrunner192-devel-1.9.2.17-0.2.1.x86_64.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/x86_64/mozilla-xulrunner192-gnome-1.9.2.17-0.2.1.x86_64.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/x86_64/mozilla-xulrunner192-gnome-32bit-1.9.2.17-0.2.1.x86_64.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/x86_64/mozilla-xulrunner192-translations-common-1.9.2.17-0.2.1.x86_64.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/x86_64/mozilla-xulrunner192-translations-common-32bit-1.9.2.17-0.2.1.x86_64.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/x86_64/mozilla-xulrunner192-translations-other-1.9.2.17-0.2.1.x86_64.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/x86_64/mozilla-xulrunner192-translations-other-32bit-1.9.2.17-0.2.1.x86_64.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/x86_64/python-xpcom191-1.9.1.19-0.2.1.x86_64.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/x86_64/seamonkey-2.0.14-0.2.1.x86_64.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/x86_64/seamonkey-dom-inspector-2.0.14-0.2.1.x86_64.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/x86_64/seamonkey-irc-2.0.14-0.2.1.x86_64.rpm

http://download.opensuse.org/update/11.2/rpm/x86_64/seamonkey-venkman-2.0.14-0.2.1.x86_64.rpm

Sources:
openSUSE 11.3:
منابع:
Secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 25 بهمن 1390

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0