en

به روز رساني OpenVMS براي Secure Web Server

IRCAD2011051199
شماره:IRCAD2011051199
تاريخ انتشار: 10-05-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
OpenVMS 6.x
OpenVMS 7.x
OpenVMS 8.x
توضيح:
HP يك به روز رساني براي Secure Web Server در OpenVMS عرضه كرده است. اين به روز رساني چندين آسيب پذيري را برطرف مي­كند كه مي­توانند توسط كاربران محلي خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرند تا يك حمله انكار سرويس (DoS) ايجاد نمايند و حق دسترسي خود را افزايش دهند، و مي­توانند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرند تا حملات CSS را هدايت نمايند، داده هاي خاص را دستكاري كنند، يك حمله انكار سرويس (DoS) ايجاد نمايند، از محدوديت­هاي امنيتي خاص عبور كنند و كنترل يك سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند.
اين آسيب پذيري­ها در HP Secure Web Server (SWS) نسخه 2.1-1 مبتني بر Apache و نسخه هاي پيش از آن گزارش شده است.
راهكار:
به روز رساني­ها را اعمال نماييد.
منابع:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment