en

آسيب پذيري سرريز بافر در Adobe Audition

IRCAD2011051208
شماره:IRCAD2011051208
تاريخ انتشار: 13-05-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Adobe Audition 3.x
توضيح:
چندين آسيب پذيري در Adobe Audition گزارش شده است كه مي­توانند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرند تا كنترل سيستم قرباني را در اختيار بگيرند.
1- يك خطا در هنگام پردازش فايل­هاي نشست SES مي­تواند براي ايجاد يك سرريز بافر از طريق يك فايل دستكاري شده خاص مورد سوء استفاده قرار گيرد.
2- يك خطا در هنگام تجزيه فيلدهاي خاص TRKM در يك فايل نشست SES مي­تواند براي ايجاد يك سرريز بافر از طريق يك فايل دستكاري شده خاص مورد سوء استفاده قرار گيرد.
اين آسيب پذيري­ها در نسخه 3.0.1 و نسخه هاي پيش از آن گزارش شده اند.
راهكار:
به Audition CS5.5 ارتقاء دهيد.
منابع:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment