en

آسيب پذيري تجزيه ركورد نامشخص در Microsoft Office Excel

IRCAD2011061247
شماره:IRCAD2011061247
تاريخ انتشار: 14-06-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Microsoft Excel 2010
Microsoft Office 2010
توضيح:
يك آسيب پذيري در Microsoft Office Excel گزارش شده است كه مي­تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرد تا كنترل سيستم قرباني را در اختيار بگيرند.
سوء استفاده موفقيت آميز از اين آسيب پذيري مي­تواند منجر به اجراي كد دلخواه از طريق فايل­هاي Excel دستكاري شده خاص گردد.
راهكار:
اصلاحيه ها را اعمال نماييد.
منابع:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment