en

آسيب پذيريهاي پردازش فايل KeyView در IBM Lotus Notes

IRCAD2011061262
شماره:IRCAD2011061262
تاريخ انتشار: 16-06-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
IBM Lotus Notes 8.x
توضيح:
چندين آسيب پذيري در IBM Lotus Notes گزارش شده است كه مي­توانند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرند تا كنترل سيستم يك كاربر را در اختيار بگيرند.
راهكار:
اسناد دريافت شده از منابع نامطمئن را باز نكنيد.
منابع:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment